Showing 1-20 of 40 items.

(کافران) از چه چیز از یکدیگر سؤال می کنند؟

از خبری بزرگ.

همان (خبری) که آنها در آن اختلاف دارند.

چنین نیست (که آنها می اندیشند), بزودی خواهند دانست.

باز هم چنین نیست, بزودی خواهند دانست.

آیا زمین را بستری (برای آسایش شما) قرار ندادیم؟!

وکوهها را میخها (ی آن قرار ندادیم؟!).

و شما را جفت (نروماده) آفریدیم.

وخواب شما را (مایۀ) آرامش تان قرار دادیم.

وشب را پوششی (برای شما) قرار دادیم.

وروز را (وسیله ای) برای زندگی ومعاش قرار دادیم.

وبر فرار شما هفت (آسمان) اشوار بنا کردیم.

و (خورشید را) چراغی درخشان آفریدیم.

واز ابرهای باران زا آبی فراوان فروفرشاریم

تا بدان دانه وگیاه بسیار برویانیم.

و با غهایی پر درخت (با آن آب پرورش دهیم).

بی گمان روز داوری (وجدای) میعاد (همگان) است.

روزی که در "صور" دمیده می شود, سپس شما گروه گروه (به محشر) می آیید.

و آسمان گشوده می شود, پس دروازه, دروازه می گردد.

و کوهها به حرکت آنید, پس (چون) سراب گردند.

Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.