Showing 1-20 of 36 items.

Wee over hen, die de maat of het gewicht vervalschen!

Die, als zij van anderen koopen eene volle maat verlangen,

Maar die bedriegen als zij voor anderen meten of wegen.

Weten zij niet, dat zij eens zullen worden opgewekt

Op den grooten dag;

Den dag waarop de mensch voor den Heer van alle schepselen zal staan? Volstrekt niet.

Waarlijk, het register van de zondaren is zekerlijk in Sidjîn.

En wat zal u doen begrijpen, wat Sidjîn is?

Het is een duidelijk geschreven boek.

Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd.

Die den dag des oordeels als een valschheid loochenen!

Niemand loochent dien als eene valschheid, behalve de zondaar en de schuldige;

Die, als hun onze teekenen worden herinnerd, zeggen: Dit zijn fabelen van de ouden.

Volstrekt niet.--Maar hunne lusten hebben veeleer een sluier over hunne harten geworpen.

Volstrekt niet. Dien dag zullen zij van hunnen Heer zijn uitgesloten;

En zij zullen in de hel worden gezonden, om verbrand te worden.

Dan zullen de wachters der hel tot hen zeggen: Dit is, wat gij als een valschheid hebt geloochend.

Waarlijk, het register van de daden der rechtvaardigen is Illioen.

En wat zal u doen begrijpen wat Illioen is.

Het is een duidelijk geschreven boek.

Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.