Showing 1-20 of 111 items.

Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) giyai so manga ayat ko kitab a pphakapayag (ko ontol ago so ribat).

Mataan! a Skami na initoron Ami skaniyan sa kapangadi a basa Arab, ka an iyo kasaboti.

Skami na pphanotholn Ami rka (ya Mohammad) so lbi a mapiya a manga tothol, sii ko kiniilahamn Ami rka sangkai a Qor´an: Na mataan! a miyabaloy ka ko onaan aya a pd dn ko di khipakaiin´ngka.

Gowani na pitharo o Yosof ki ama iyan:"Hay ama ko, mataan! a sakn na pithataginp akn a sapolo ago isa a bitoon go so alongan go so olan, a miyaylay akn siran a mangangalimbabaan siran rakn!"

Pitharo (o Ya´qob):"Hay wata ko, ding ka pphanothola so taginpn ka ko manga pagaring ka, ka pagantanganan ka iran sa tipo: Mataan! a so shaytan na ridoay o manosiya a mapayag!"

"Na giyaya i kaphilia rka o Kadnan ka, go kipagndaon Niyan rka ko taawil o manga tothol go katharotopa Niyan ko limo Iyan rka ago so manga moriya taw o Ya´qob lagid o kiyatarotopa Niyan on ko dowa loks ka gowani a so Ibrahim go so Is´haq. Mataan! a so Kadnan ka na Matao, a Mawngangn."

Sabnsabnar a adn a miyatago ko (totholan ko) Yosof ago so manga pagari niyan a manga tanda a rk o pphamangingiza.

Gowani na pitharo iran a:"Mataan! a so Yosof ago so pagari niyan na pkhababayaan o ama tano a di sktano; A sktano na madakl tano. Mataan! a si ama tano na titho a miyatago ko karibat, a mapayag!"

(Miyatharo o isa kiran a:)"Bonoa niyo so Yosof odi na bowangn iyo ko lopa (a mawatan), ka an rkano mabonayon so gagaw i ama iyo: Go ang kano mabaloy ko oriyan iyan a pagtaw a miyamakapiya!"

Pitharo o mitharo a pd kiran a:"Di niyo mbonoa so Yosof, na ba niyo dn ologa ko malibotng a landng, ka an matoon o sabaad ko somasagad o skano na pnggolawlaan iyo."

Pitharo iran:"Hay ama Ami, inong ka rkami di zanaan so Yosof a mataan! a skami na titho a phagompiyaan ami?"

"Sogoang ka a monot rkami amag, ka an mababaya, go an makanggitagita, ka mataan! a skami na sisiyapn ami dn."

Pitharo iyan a:"Mataan! a sakn na titho akn a mimboboko a kaphakaonota niyo ron: Go ipkhawan akn oba makan a sarigala a skano na di niyo maiin´ngka."

Pitharo iran a:"Ibt o makan skaniyan a sarigala a skami na madakl kami, na mataan! a samawto na titho kami a manga ilang!"

Na kagiya a mapakawnot iran, go miyawpakat siran sa pagologn iran ko malibotng a landng: Na iniilaham Ami ron a: Mataan! a maphanothol ka kiran dn a siyowa iran nai sa siran na di iran katawan.

Na miyakaoma siran ki ama iran ko kagabigabi, a pphaman´gad siran.

Pitharo iran:"Hay ama ami, mataan! a lomiyalakaw kami a gii kami magoradorad, na inibagak ami so Yosof sii ko manga igagama ami; na kiyan skaniyan a sarigala, na da rka i ba kaming ka paratiyayaa apiya pn skami na manga bnar."

Na minioma iran so bangkala (o Yosof) a masasalapot a rogo a kabokhag. Pitharo (o Ya´qob) a:"Kna ka pipharasan rkano o manga napso niyo so miyanggolawla; na sabar dn a maliwanag: Ka so Allah i phangniyan sa tabang ko iphropa niyo."

Na miyakaoma a isa ka lalakawan: Na siyogo iran so pphakasagbn iran, na tiyayothon iyan so panabo iyan (ko landng). Pitharo iyan:"Hay ontong akn nai! Katii so bagowamama!" Na piyagma iran (ka biyaloy iran) a tamok! Na so Allah na katawan Iyan so gi iran nggolawlaan!

Na piphasa iran sa arga a korang a manga dirham a miyapagitong: Go miyabaloy siran on a pd ko dawn pamagarga!