Showing 1-20 of 111 items.

Alif lám rá! Toto jsou Písma zjevného znamení,

seslali jsme je jako Korán arabský - snad budete rozumní!

Tím, že ti zjevujeme tento Korán, vyprávíme ti příběh nejkrásnější, zatímco dříve byls věru jedním z těch, kdož o tom neměli tušení.

Hle, pravil Josef otci svému:"Otče můj, spatřil jsem ve snu jedenáct hvězd, slunce i měsíc a zřel jsem, jak přede mnou se klaní."

I odpověděl otec jeho:"Synáčku můj, nevyprávěj bratřím svým sen svůj, jinak proti tobě úklady nastrojí,vždyť satan je člověka nepřítel zjevný.

A takto si tě Pán tvůj vyvolí a záhady tě vykládat naučí a tak přízeň svou vůči tobě i rodu Jakubovu završí, stejně jako již dříve ji dovršil vůči tvým dvěma předkům, Abrahamovi a Izákovi. Pán tvůj věru vševědoucí je i moudrý."

A stali se Josef a bratři jeho znameními pro ty, kdož se táží.

Hle, řekli bratři jeho:"Josef a bratr jeho jsou věru otci našemu milejší než my, ačkoliv jedno příbuzenstvo jsme - a otec náš je věru v bludu zjevném.

Zabme tedy Josefa nebo jej vzdalme ze země a tvář otcova se rozzáří jen pro nás a my potom se lidmi bezúhonnými staneme."

Pravil jeden z nich:"Nezabíjejme Josefa, nýbrž vhoďme jej do hlubin studny a nějací cestující jej pak vysvobodí, učiníme-li tak."

A řekli:"Otče náš, proč nám nedůvěřuješ ohledně Josefa, vždyť my věru jsme jeho rádci upřímnými.

Pošli jej zítra s námi, ať povyrazí se a pohraje si a my budeme na něj dobrý pozor dávat!"

Odpověděl:"Rmoutí mě, že jej odvádíte, a mám strach, že by jej vlk mohl sežrat, zatímco vy se nebudete o něj starat."

Řekli:"Kdyby jej měl sežrat vlk, když je nás takový houf, bylo by to s námi velmi špatné!"

A když s ním odešli a domlouvali se, že vhodí jej do hlubin studně, vnukli jsme mu:"Ty zpravíš je o tomto činu jejich ve chvíli, kdy nebudou tušit, oč jde."

A vrátili se navečer s pláčem k otci svému

a řekli:"Otče náš, odešli jsme, abychom závodili v běhu a nechali jsme Josefa u věcí našich a sežral jej vlk. Ale ty nám neuvěříš, i kdybychom hovořili pravdu."

A předložili jeho košili, na níž byla krev falešná; i zvolal otec jejich:"Ó nikoliv, to duše vaše vás svedly ve věci té, leč trpělivost je překrásná a u Boha je třeba hledat útěchu před tím, co mi namlouváte."

A přišli cestující a poslali muže svého, aby načerpal vody; když pak vhodil měch svůj do studny, vykřikl:"Dobrá zpráva! Tady je nějaký hoch!" A vzali jej do zajetí jako zboží a Bůh dobře věděl, co dělají.

Prodali jej pak za nízkou cenu několika dirhamů odpočítaných a byli v tom zdrženliví.