Showing 1-20 of 83 items.

Yaa Siin. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Ibt ko Qor´an, a hokoman (a pimbaibaitan); -

Mataan! a ska (hay Mohammad) na pd dn ko manga sogo (o Allah),

A sii ko okit a makaoontol (a so Islam).

Initoron o (Allah a) Mabagr, a Makalimoon.

Ka an ka mapakaiktiyar so pagtaw, a da mapakaiktiyar so manga loks iran, na siran na di khipakaiin´ngka.

Sabnsabnar a miyatangkd so katharo (a siksa) ko kadaklan kiran: Na siran na di siran mapaparatiyaya.

Mataan! a Skami na tiyagoan Ami so manga lig iran sa manga patong, na giyoto na taman ko manga baka, na ba siran dn makalilintangag;

Go tiyagoan Ami so kasasangoran iran sa rnding, go so katatalikhodan iran sa rnding, na pinilsan Ami siran: Na siran na di siran phakanono.

Na magizan kiran o ino piyakaiktiyar ka siran, antawaa dang ka siran pakaiktiyara: Ka di siran bo pharatiyaya.

Aya bo a maphakaiktiyar ka na so taw a miyonot ko Qor´an, go inikalk iyan so (Allah a) Masalinggagaw, a Migagaib: Na pphamanothol ang ka on so maap, go so balas a mapiya.

Mataan! a Skami na Skami i magoyag ko miyamatay, go ipzorat Ami so miniona iran, go so manga rarad iran; na langowan taman na maiitong Ami skaniyan ko kitab a mapayag (a so Lawkh Makhpod).

Na mbaaling ka kiran a ibarat: So manga taw ko ingd (a Intakiyah). Gowani na miyakaoma kiran so manga sogo.

Gowani a sogoan Ami siran sa dowa kataw, na piyakambokhag iran a dowa oto: Na biyagr Ami a ika tlo: Na pitharo iran a:"Mataan! a skami na sii rkano manga sogo."

Pitharo iran a:"Da ko skano inonta na manosiya a lagid ami; go da a initoron o (Allah a) Masalinggagaw a mayto bo (a wahy): Da’ ko skano inonta na pphamamokhag kano."

Pitharo iran a:"So Kadnan tano na katawan Iyan a mataan! - a skami na sii rkano titho a manga sogo:

"Na da a paliyogat rkami a rowar ko kapamakasampay (ko sogoan o Allah) a mapayag."

Pitharo iran a:"Mataan! a skami na miyakazokna kami sa marata sa sabap rkano: Ibt odi kano gnk, na mataan a radiyamn ami skano dn, go mataan a masogat kano dn o phoon Rkami a siksa a malipds."

Pitharo iran a:"So sokna iyo a marata na sarta iyo: Ati amay ko piyakatadm kano (na pizoknaan kano sa marata)? Kna, ka skano na pagtaw a manga malawani!"

Na miyakaoma a phoon ko pikhilidan o bandara ingd a mama (a si Habibo Najar), a gii nggagaan, pitharo iyan:"Hay pagtaw akn, onoti niyo so manga sogo: