Showing 1-20 of 83 items.

Já sín.

Při Koránu moudrém,

tys vskutku z vyslanců jedním,

po stezce přímé jdoucím,

mocným a slitovným seslaném,

abys varoval lid, jehož otcové varováni nebyli, takže jsou lhostejní.

A uskutečnilo se již slovo Naše nad většinou z nich - však nevěří oni.

A vložili jsme na šíje jejich řetězy až k bradám sahající, takže hlavy zvednuty mají,

a před ně i za ně jsme přehradu umístili a přikryli jsme je, takže nevidí.

A je pro ně jedno, zda varuješ je či nikoliv - beztak neuvěří.

Varovat můžeš jenom ty, kdož připomenutí následují a Milosrdného se kvůli nepoznatelnému bojí; těm oznam zvěst radostnou o odpuštění a odměně hojné!

A jsme to My, kdo mrtvé oživujeme a to, co dříve učinili, i to, co po nich zbude, zapisujeme. A každou věc jsme spočítali v hlavní Knize zjevné.

A uveď jim podobenství o obyvatelích města, k nimž přišli vyslanci Boží:

Hle, vyslali jsme k nim dva posly, však za lháře je prohlásili, a tehdy jsme je třetím posílili a oni pravili:"Jsme k vám vysláni."

I řekli:"Vy jen smrtelníci jste nám podobní a Milosrdný nic neseslal. Vy nejste leč lháři pouzí."

Odpověděli:"Pán náš ví, že jsme k vám vysláni,

a uloženo nám je toliko zřetelné oznámení."

Řekli:"Viděli jsme o vás špatnou ptáků věštbu. Jestliže nepřestanete, věru vás ukamenujeme a stihne vás od nás trest bolestný."

Zvolali:"Vaše věštba nechť na vás padne! Kéž byste se vzpamatovali! Však nikoliv, vždyť vy lid jste prostopášný."

I přiběhl z druhého konce města muž nějaký a zvolal:"Lide můj, následujte vyslance Boží,