Showing 1-20 of 135 items.

Dhaahaa (Nabiyow) micna kalana

maanaan dejin korkaaga Quraanka inaad ku Dhibbooto.

waase waanada Ciddii cabsan.

waana soo dejinta Eebaha Abuuray Dhulka iyo Samooyinka sare.

Eebaha Raxmaana Carshiguu ku Istawooday (si u cunanta).

waxaana u sugnaaday waxa Samooyinka iyo Dhulka ku sugan iyo waxa u dhaxeeya iyo waxa ka hooseeya Dhulka.

haddaad kor u Qaaddo Hadalka Eebe waa ogyahay waxa qarsoon iyo waxa la qariyey.

Eebe Ilaah kale ma jiro isaga mooye, waxaana u sugnaaday Magacyo Fiican.

ma ku soo Gaadhay warkii (Nabi) Muuse.

markuu arkay Dab oo u yidhi Ehelkiisa Nagaada (suga) Anigu waxaan Arkaa Dabe, waxaana u dhawahay inaan idiinka keeno Dhuxul ama aan ka helo Dabka korkiisa Cid wax tusisa.

markuu yimid (Muuse) Dabkii waxa loogu Dhawaaqay Muusow.

anigu waxan ahay Eebahaa ee Siib Kabahaaga Adigu waxaad ku sugantahay Toggii Daahirnaa ee Dhuwa.

anaana ku doortay ee maqal waxa laguu waxyoon.

Anigu waxaan ahay Alle Ilaah (kalana) ma jiro Ani mooyee ina Caabuda, Oogna Salaadda Xuskayga.

Saacadda (Qiyaame) way imaan waxaana u Dhawayahy inaan Qariyo in laga Abaal mariyo Naf kasta waxay Camal Fashay.

ee Yuusan kaa lilin Xaggeeda Ruuxaan Rumeyn Saacadda, raacayna Hawadiisa (Xun) ood Halaagsanto.

waa maxay Taas midigtaada ku Jirta Muusow (ogaal waydiin).

wuxuu yidhi iyada waa Ushaydii waa Cuskadaa Korkeeda waxna waan ugu Lulaa Adhigayga Dana kalana waa iigu sugnaadeen.

wuxuu yidhi (Eebe) Tuur Usha Muusow.

wuuna Tuuray waayna soo baxday Mas Ordi.