Showing 1-20 of 135 items.

Ta, Ha. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Kna a ba aya kinitoronn Ami rka (ya Mohammad) ko Qor´an na angka makandamar,

Ogaid na ndao ko taw a maalkn (ko Allah),

Initoron a miyakapoon ko miyadn ko lopa ago so manga langit a manga poporo.

So Masalinggagaw a sii ko aras mithakna.

Rk Iyan so matatago ko manga langit ago so matatago ko lopa, go so pagltan a dowa oto, go so didalm o lopa.

Na o pakatanogn ka so katharo, na mataan! a Skaniyan na katawan Iyan so masoln ago so lbi a mapag-uma.

So Allah! Da a tohan a salakaw Rkaniyan! Rk Iyan so manga ngaran a manga pipiya.

Ino, miyakatalingoma rka so totholan ko Mosa?

Gowani a makaylay sa apoy: Na pitharo iyan ki karoma niyan a:"Apa kano; ka mataan! a sakn na miyakaylay ako sa apoy; kalokalo kawitan ko skano ron sa barabad, odi na makatoon ako sii ko apoy sa nanao."

Na kagiya a makatalingoma on, na kiyatalowan:"Hay Mosa!"

"Mataan! a Sakn na Sakn so Kadnan ka! na ndaing ka so dowa a talompa aka: Mataan! a ska na matatago ko balintad a soti a giya Towa;"

"A Sakn na pinili Akn ska: Na pakin´gang ka so ipagilaham (rka)."

"Mataan! a Sakn na Sakn so Allah: Da a tohan a salakaw Rakn: Na simbaa Kong ka, go pamayandgn ka so sambayang sa pananadm Rakn."

"Mataan! a so bangkit na phakatalingoma marani a pag-umaan Ko skaniyan, ka an mibalas ko oman i isa a ginawa so galbk iyan."

"Na oba ka on kaalangi o taw a di ron mapaparatiyaya, go inonotan iyan so n´nga iyan, ka mabinasa ka!"

"Na antonaa angkanan a zisii sa kawanan ka, hay Mosa?"

Pitharo iyan:"Giyaya na badas akn a ipphankn akn skaniyan, go ipphangawit akn oto (sa pkhn) o kambing akn, go adn a manga osba ko ron a pd."

Pitharo (o Allah):"Ithogn ka, hay Mosa!."

Na iniithog iyan, na samawto na skaniyan na nipay, a giindoladola sa magaan.