Showing 1-20 of 135 items.

Tá há.

Neseslali jsme ti Korán, abys byl zoufalý,

nýbrž pouze jako připomenutí těm, kdož Boha se bojí,

a jako seslání, jež od toho, kdo zemi a nebesa vysoká stvořil, přichází.

Milosrdný - On na trůnu svém vznešeně sedí

a vše, co na nebesích je a na zemi, mezi nimi i pod povrchem země, Jemu náleží.

A jestliže slova svá hlasitě pronášíš, (je to zbytečné), vždyť On zajisté zná tajemství, byť sebelépe bylo skryté;

Bůh - a není božstva kromě Něho a Jemu jména překrásná přísluší!

Dostalo se ti zprávy o Mojžíšovi?

Hle, oheň spatřil a rodině své pravil:"Zastavte se, já postřehl jsem oheň nějaký, možná že vám z něho oharek přinesu anebo u něho správnou cestu naleznu."

A když přišel k ohni, ozvalo se:"Mojžíši,

já vpravdě jsem tvůj Pán; zuj si opánky své, neboť v posvátném údolí Tuwá jsi.

A já jsem si tě vyvolil, proto slyš, co vnuknuto ti bude!

Já vpravdě jsem Bůh a není božstva kromě Mne; uctívej Mne tedy a modlitbu konej, na Mne vzpomínaje!

Hodina věru se blíží a mám co dělat, abych skryl ji, aby každá duše byla odměněna za úsilí svoje.

Kéž tě neodvrátí od myšlenky na ni ten, kdo v ni nevěří a vášeň svou následuje, jinak zahyneš.

Co to máš ve své pravici, Mojžíši?"

Odpověděl:"To je moje hůl, opírám se o ni a srážím s ní listí pro ovce své a mám pro ni i jiné použití."

I pravil mu:"Hoď ji na zem, Mojžíši!"

A hodil ji, a hle, stal se z ní had plazící se.