Showing 1-20 of 88 items.

Saad. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). Ibt ko Qor´an, a ndodon so pananadm (ka mataan a so Mohammad na bnar):

Kna, ka so miyamangongkir na matatago ko maratabat, go so kasosorang.

Madakl a bininasa Mi ko miyaonaan iran a pagtaw, na minithatawaga iran a: Da a masa a kapakapalagoy!

Na miyammsa siran ko kiyapakawma kiran o miyamakaiktiyar a pd kiran! Go pitharo o miyamangongkir a:"Giyai na balik mata a bokhag!"

"Ino niyan mbaloya so manga katohanan a tohan a Isaysa?" Mataan! a giyaya na titho a shay´ a pakammsa!

Na inilalakaw o manga nakoda iran a:"Dadayon kano, go thatakna kano ko manga katohanan niyo. Mataan! a giyai na titho a shay´ a paka-aantapn (rktano)!"

"Da tano aya man´g ko okit a miyawri": Da ko ungkaya inonta na piyangmbaalan (a kabokhag)!

"Ino skaniyan bo i thoroni ko pananadm ko ndolondolanan tano?" Kna ka siran na matatago ko kazasangka ko pananadm Akn. Kna, ka (kagiya) da iran pn kataami so siksa Akn!

Antawaa ba zisii kiran so khikatatagoan ko limo o Kadnan ka, - a Mabagr, a Pphammgay?

Antawaa ba iran rk so kapaar ko manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan? Na pamanik siran ko pphamangokitan!

Tantara a so ndodoo a pgs, a pd ko mithampotampong.

Tomiyaplis ko miyaonaan iran so pagtaw o Noh, ago so pagtaw a Ad, go so Pir´awn a khirk ko manga lutakan,

Go so pagtaw a Samod, go so pagtaw o Lot, go so manga taw sa Aykah; - siran man so mithampotampong.

Da´ ko oman i isa kiran inonta na piyakambokhag iyan so manga sogo, na miyatangkd (kiran) so siksa Akn.

Na da a pnayawn o siran aya a rowar ko lalis a isa, a da a kaphakandod iyan.

Na pitharo iran a:"Kadnan ami, nggagaaning Ka rkami so kipantag ami ko dapn so alongan a kapamagitong!"

Phantang ka ko katharo iran, go aloyang ka so oripn Ami a Dawood, a adn a bagr iyan: Mataan! a skaniyan na pphananangoran (ko Allah).

Mataan! a Skami na piyakaphasiyonot Ami so manga palaw, a pd iyan a pthasbik siran, ko kagabigabi, ago so kapitapita,

Go so manga papanok a matitimo: Na tanan sii ko Allah pphananangoran.

Go piyakabagr Ami so kadato iyan, go inibgay Ami ron so ongangn, ago so katao ko kokoman.