Showing 1-20 of 88 items.

Sád. Při Koránu, obsahujícím připomenutí!

Ba věru ti, kdož nevěří, v marnivosti a odporu setrvávají.

Kolik pokolení před nimi jsme již zahubili! Volali sice o pomoc, však nezbyl jim čas k uniknutí.

Diví se nevěřící, že k nim přišel varovatel z jejich řad vzešlý, a říkají:"Tohle je kouzelník a lhář prolhaný.

Což neučinil z více božstev Boha jediného? To věru je věc podivná!"

A vzdálili se velmoži z nich a řekli:"Jděte a při božstvech svých vytrvejte! Vždyť to věru je věc vyžadovaná.

O ničem takovém jsme neslyšeli v náboženství předešlém a není to nic než výmysl jeho.

Právě jemu mezi námi všemi že by mělo být připomenutí sesláno?" Ba, oni o připomenutí Mém jsou na pochybách, ba, ještě neokusili trestu Mého!

Což oni vlastní pokladnice milosrdenství Pána tvého mocného a dárce?

Či náleží jim království nebes a země a toho, co mezi nimi je? Nechť tedy vystoupí po nebeských provazech vzhůru!

Vojsko každé tam na útěk zahnáno bude, byť mělo spojence.

A již před nimi prohlašoval posly za lháře lid Noemův, ´Ádovci i Faraón, jenž pánem byl kůlů,

též Thamúdovci, lid Lotův i obyvatelé Houštin - a to spojenci byli,

a všichni bez výjimky posly za lháře prohlásili a trest (Můj) si zasloužili.

A také tyto nečeká nic než výkřik jediný a nebude zde odklad žádný.

A přesto říkají:"Pane náš, pošli nám rychle rozsudek náš, dříve než dostaví se den zúčtování!"

Snášej neochvějně to, co říkají, a vzpomeň si na služebníka Našeho Davida, silou vládnoucího, jenž stále činil pokání,

a jak podmanili jsme mu hory, aby spolu s ním pěly slávu Boží za večera i za svítání,

a také ptactvo kol něho se shromaždující; a všichni se k Bohu kajícně obracejí.

A jeho království jsme upevnili a moudrost a obratnost v souzení jsme mu dali.