Showing 81-88 of 88 items.

deri në kohën e ditës së caktuar!”

Ai tha: “Pasha madhërinë Tënde, kam për t’i shmangur pre rrugës së drejtë që të gjithë,

përveç atyre që janë të sinqertë nga robërit e Tu!”

(Zoti) Tha: “Pasha të vërtetën, e Unë e flas vetëm të vërtetën:

Unë do ta mbushi Xhehennemin me ty dhe të gjithë ata që vijnë pas teje!”

Thuaj (Muhammed): “Unë nuk kërkoj pre jush ndonjë shpërblim, dhe unë nuk jam prej atyre që bëjnë trillime”.

Ky (Kur’ani) nuk është tjetër vetëm se këshillë për botët.

E ju gjithsesi do ta kuptoni pas pak kohe vërtetësinë e tij.