Showing 1-20 of 54 items.

So podi na rk o Allah, a so Khirk ko nganin a zisii ko manga langit go so nganin a zisii ko lopa: Go rk Iyan so podi ko akhirat: Go Skaniyan so Mawngangn, a Kaip.

Katawan Iyan so pphakasold ko lopa, go so pphakambowat a phoon rkaniyan; go so pphakatoron a phoon ko langit, go so pphakapanik ko sold iyan. Na Skaniyan so Makalimoon, a Manapi.

Na pitharo o siran a miyamangongkir a:"Di rktano phakatalingoma so bangkit": Tharoang ka:"Oway na! Ibt ko Kadnan ko, ka mataan a phakatalingoma rkano dn; - a Matao ko migagaib; - da a makaphagma on a timbang bo o ssrm sii ko manga langit, go da sii ko lopa: Go da a mayto a di giyoto, go da a mala, a ba di matatago ko kitab a mapayag:

Kagiya a mbalasan Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya: Siran man na adn a bagian iran a maap, go pagpr a mapiya."

Na so miyamanamar (mrn) ko manga ayat Ami, a rorompisan iran; na siran man na adn a bagian iran a siksa, - a pd ko sangat a siksa a malipds.

Na katawan o siran a piyamgan ko katao so initoron rka a phoon ko Kadnan ka a skaniyan so bnar, go makapnggonanao ko lalan o (Allah a) Mabagr, a Pphodin.

Na pitharo o siran a miyamangongkir:"Ba ami rkano thoroon so mama a phanotholn iyan rkano, a amay ka mazaropt kano sa samporna a kazaropt, na mataan! a skano na khatago dn ko kaadn a bago?

"Ba niyan inangkob so Allah sa kabokhag, antawaa ba katatagoi skaniyan sa bthang?" - kna, ka siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, na khatago ko siksa, go so kadadag a mawatan.

Ba iran da maylay so kasasangoran iran, go so katatalikhodan iran, ko langit ago so lopa? O kabaya Ami, na khalandng Ami siran ko lopa, odi na khawlogan Ami siran sa sagintas ko langit. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko oman i oripn a pphananangoran.

Na sabnsabnar a bigan Ami so Dawood sa phoon Rkami a kakayaan:"Hay manga palaw, pndoyoga niyo skaniyan. Go so manga papanok. Go piyakalmk Ami ron so potaw;"

(Pitharo Ami:)"Phanday ka sa manga rabn a manga lolowag, go zokhoding ka sa ringkar, go ngalbk kano sa mapiya; mataan! a Sakn i phagilay ko gii niyo nggolawlaan."

Na (piyakaphasiyonot Ami) sii ko Solayman so ndo; a so sagad iyan ko kapipita na sawlan (a ilalakaw ron), go so sagad iyan ko kagabigabi na sawlan (a ilalakaw ron); go piyakatoga Ami ron so bowalan a galang; go so sabaad ko manga jinn na taw a gii nggalbk ko hadapan iyan, sabap ko idin o Kadnan iyan; na sa taw a phasiwang kiran ko sogoan Ami, na phakataamn Ami skaniyan ko siksa a kadg:

Ipphangmbaal iran sa kabaya iyan, a manga masjid, go manga toladan, go manga apang a ndalagid o paridi, go manga kodn a manga bbkn:"Nggalbk kano a manga tonganay o Dawood, sa kapanalamat. Mayto ko manga oripn Ko so mananalamat!"

Na kagiya a pakanggolalann Ami ron so kapatay, na da a miyakatoro kiran ko kiyapatay niyan a inonta so ingan ko lopa, a pkhn iyan so tongkat iyan: Na kagiya a maothang; na miyapayag so manga jinn a opama ka siran na katawi ran so migagaib, na di siran malanggay ko karomasayan a phakahina.

Sabnsabnar a adn a rk o (taw sa) Saba, sii ko darpa iran a tanda, a dowa a asinda, sa kawanan go sa diwang. (Pitharo kiran:)"Kang kano ko pagpr o Kadnan iyo, go panalamat kano Rkaniyan: Ingd a thatagompiya, na so Kadnan na Manapi!

Na tomiyalikhod siran, na biyotawanan Ami kiran so dgan o plit, go siyambian Ami kiran so dowa a asinda iran sa dowa a pamomolan a phagonga sa mapait, go dagiyangas, go nganin a sidar (kayo a maroni i raon ago onga, so raon iyan na iprigo sa miyatay) a mayto.

Giyoto man i inibadal Ami kiran sabap ko kiyaongkir iran: Na ba adn a mbadalan Ami saya a rowar ko miyongkir.

Go tiyagoan Ami so lt iran ago so lt o manga ingd (sa Sham) a so piyakandaklan Ami oto sa mapiya, sa manga ingd a manga babantay, go diniyangka Ami roo so kalalakaw: (pitharo Ami):"Lalakaw kano ron ko manga kagagawii go manga kadawndaw, a khisasarig kano."

Na pitharo iran:"Kadnan ami, pakakhakawatanaang Ka so lt o manga dkhai ami": Go pindarowakaan iran so manga ginawa iran. Na biyaloy Ami siran a manga tothol, go iniparak Ami siran sa samporna a kiparak. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko oman i mapantang, a mananalamat.

Na sabnsabnar a miyatoman kiran o iblis so antangan iyan, na kiyawnotan iran skaniyan, inonta so isa ka sagorompong a pd ko miyamaratiyaya.