Showing 1-4 of 4 items.

Makapantag ko kiyasinanad o manga Qoraysh,

So kiyasinanad iran ko kathotogalin ko kapann´nggaw niyan ago so kakhakayaw niyan,

Na zoasoata iran so Kadnan angkai a Baytollah,

So migay kiran sa pangn´ngkn phoon ko kaor, go miyakasarig kiran phoon ko kalk.