Showing 1-4 of 4 items.

برای (شکر) الفت وانس قریش.

(همان) الفت آنها در سفرهای (تجاری) زستانی (به یمن) وتا بستانی (به شام).

پس باید پروردگار این خانۀ (کعبه) را پرستش کنند.

همان (پروردگاری) که آنها را از گرسنگی (نجات و) طعام داد, واز ترس وخوف ایمنشان داشت.