Showing 1-20 of 45 items.

Eebe wuxuu ku dhaartay Quraanka sharafta leh (in dadka la soo bixin).

Waxayse La yaabeen inuu u yimid dige ka mid ah oy markaas dheheen gaaladii kan waa wax la yaab leh.

Ma markaan dhimanno oon carro noqonno yaa nala soo celin, taas waa soo celin fog.

Waan ognahay waxa dhulku ka cunay jidhkooda, agtannadana waxaa yaallaa Kitaab koobay wax walba, oo ilaashan.

Waxaybase beeniyeen xaqii markuu u yimid, waxayna ku suganyihiin xaal qasan.

Miyayna eegin Samada korkooda ah sidaan u dhisnay una qurxinay ayna duleella u lahayn.

Dhulkana waan waasicinnay waxaana ku sugnay Buuro, waxaana ka soo bixinnay dhexdiisa nooc kasta oo quruxsan.

Inay aragti iyo waano u noqoto Ruux kasta oo Addoon Eebe oo toobad keen badan ah.

Waxaan ka soo dajinnay samada Biyo barakaysan oon ku soo bixinnay Beero iyo Midho la goosta,

Iyo timir dheer oo fidsan oo leh fiido wax ka soo dhashaan oo is dul saaran.

Si Addoommada Eebe loogu irsaaqo, Biyahaana waxaan ku noolaynay Magaalo dhimatay, saasayna soo bixintu tahay.

Kuwa Reer Makaad hortooda waxaa xaqii beeniyay Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Rasi dadkeedii iyo thamuud.

Iyo Ree Caad iyo Fircoon iyo (Nabi) Luudh walaalihiis (qoomkiisii).

Iyo kayntii dadkeedii (Nabi Shucayb qoomkiisii) iyo Qoomkii Tubbac, dhammantood waxay beeniyeen Rasuulladdi, waxaana ku dhacay wixii Eebe ugu goodiyay (ciqaabtii).

Ma waxaan ka noognay abuuriddi hore, waxayse shakisan yihiin abuuridda cusub (soo bixinta).

Dhab ahaan yaan u abuurray Insaanka (dadka) waana ognahay waxay naftiisu ku waswaasin Annagaana ugsa dhaw xididka dhuunta.

Markay kulmi malaa"igta ilaalinaysa oo Midigta iyo bidixda ka fadhida.

Wax kastoo lugu hadlo waxaa la jooga Raqiib iyo Catiid (oo qori).

Waxaa u yimid sakaraadkii geerida si dhab ah wanataas geeridaad ka cararaysay.

Suurkii (Qiyaamana) waa la afuufi waana Maalin laysu yaboohay (oo sugan).