Showing 1-20 of 45 items.

Qaf. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). Ibt ko Qor´an a sslaan; (ka so Mohammad na sogo o Allah).

Kna, ka miyammsa siran sa kiyapakawma kiran o miyamakaiktiyar a pd kiran. Na pitharo o miyamangongkir a:"Giyaya na shay´ a piyakammsa!"

"Ino amay ka matay tano go mbaloy tano a botha, (khawyag tano zaroman)? Giyoto na kapakandod a mawatan!"

Sabnar a katawan Ami so pkhorangn kiran o lopa; go zisii Rkami so daptar a sisiyapn.

Kna, ka piyakambokhag iran so bnar ko kiyapakawma niyan kiran: Na siran na matatago ko btad a di thatana.

Ba iran da pagilaylaya so langit ko kaporoan iran? O andamanaya i kiyambalaya Mi ron go so kiyapharasi Ami ron, a da a manga lbo niyan?

Go so lopa a kiyayat Ami skaniyan, go piyakabknan Ami oto sa manga palaw, go piyakatho Ami ron so pizoson a pakaranon,

In´ngka, ago pananadm o oman i oripn a pphangongonotan (ko Allah).

Na piyakatoron Ami a phoon ko kawang so ig a madakl i gona, na piyakatho Ami sa sabap rkaniyan so manga pamomolan go so pr a mapphragon;

Go so manga korma a manga poporo, a adn a onga niyan a miyakanggontogontor,

Pagpr ko manga oripn (o Allah;) go inioyag Ami oto ko ingd a maatay: Lagid man oto so kaphakagmaw (phoon ko manga kobor).

Tomiyaplis ko miyaonaan iran so pagtaw o Noh, go so khibabaling sa (ingd a) Rassi, go so pagtaw a Samod,

Go so pagtaw a Ad, go so Pir´awn, go so manga pagari o Lot,

Go so khibabaling sa Aykah, go so pagtaw o Tobba´: Oman i isa kiran na piyakambokhag iyan so manga rasol, na miyatangkd (kiran) so siksa Akn.

Ba Kami minikopay ko kiyapangadn a paganay? Kna, ka siran na matatago ko kazasangka ko kaphangadn a bago.

Na sabnsabnar a inadn Ami so manosiya, go katawan Ami so pkhigdi skaniyan o ginawa niyan: Go Skami i lbi a marani ron a di so ogat ko bakrng;

Gowani a pphanorat so dowa a malaikat, sii sa kawanan go sa diwang khioontod;

Daa maptharo iyan a katharo a ba da a zisii rkaniyan, a tomotonggo a makadadarpa.

Na mitalingoma o Sakratol Mawt so bnar."Giyoto man so ska na pphalagoyan ka skaniyan!"

Na iyopn so sanggakala:, giyoto man so alongan a diyandi.