Showing 1-20 of 45 items.

¡̃ . Inã rantsuwa da Alƙur"ãni Mai girma.

Ã"a, sun yi mãmãki, cewa mai gargaɗi, daga gare su, yã zo musu, sai kãfirai suka ce:"Wannan wani abu ne mai ban mãmãki."

"Shin idan muka mutu kuma muka kasance turɓãya (zã a kõmo da mu)? Waccan kõmowa ce mai nĩsa."

Lalle ne Mun san abin da ƙasã ke ragẽwo daga gare su, kuma wurinMu akwai wani littãfi mai tsarẽwa.

Ã"a, sun ƙaryata ne game da gaskiyar a lõkacin da ta je musu, sabõda haka sunã a cikin wani al"amari mai raurawa.

Shin, to, ba su yi dubi ba zuwa ga samã a bisa gare su, yadda Muka gĩna ta, kuma Muka ƙawãce ta, kuma bã ta da waɗansu tsãgogi?

Da ƙasã, Mun mĩƙe ta, kuma Mun jẽfa kafaffun duwãtsu a cikinta, kuma Mun tsirar, a cikinta daga kõwane ma"auri mai ban sha"awa?

Dõmin wãyar da ido da tunãtarwa ga dukan bãwa mai tawakkali?

Kuma Mun sassakar, daga samã ruwa mai albarka sa"an nan Muka tsirar game da shi (itãcen) lambuna da ƙwãya abin girbẽwa.

Da itãcen dabĩno dõgãye, sunã da"ya"yan itãce gunda mãsu hauhawar jũna.

Dõmin arziki ga bãyi, kuma Muka rãyar da ƙasa matacciya game da shi. Kamar wannan ne fitar daga kabari kake.

Mutãnen Nũhu sun ƙaryata, a gabãninsu (mutãnen yanzu) da ma"abũta Rassi, da Samũdãwa.

Da Ãdãwa da Fir"auna da"yan"uwan Lũɗu.

Da ma"abũta ƙunci da mutãnen Tubba"u, kõwanensu ya ƙaryata Manzanni, sai ƙyacẽwaTa ta tabbata.

Shin, to, Mun kãsa ne game da halittar farko? Ã"a, su sunã a cikin rikici daga halitta sãbuwa.

Kuma lalle ne haƙĩƙa Mun halitta mutum kuma Mun san abin da ransa ke yin waswãsi da shi, kuma Mũ ne mafi kusanta zuwa gare shi daga lakar jannayẽnsa.

A lõkacin da mãsu haɗuwa biyu suke haɗuwa daga dãma, kuma daga hagu akwai wani (malã"ika) zaunanne.

Bã ya lafazi da wata magana fãce a lĩƙe da shi akwai mai tsaro halartacce.

Kuma mãyen mutuwa ya jẽ da gaskiya. Wannan shĩ ne abin da ka kasance daga gare shi kanã bijirẽwa.

Kuma aka hũra a cikin ƙaho. Wancan yinin ƙyacẽwar ne fa.