Showing 1-20 of 45 items.

Qáf. Při Koránu oslavovaném!

Ba naopak, oni se diví, že k nim přišel varovatel z jejich středu; a hovoří nevěřící:"To je věc podivná!

Jak to, že až zemřeme a staneme se prachem . . . ? To bude ale návrat z daleka!"

My dobře víme, které z nich země pohltila, neboť máme knihu, jež záznamy střeží.

A naopak za lež pravdu prohlašovali, když přišla k nim, a jsou teď v zamotaném postavení.

Což se nepodívali na nebe nad sebou, jak jsme je zbudovali a ozdobili a že není na něm žádných trhlin?

A zemi jsme rozprostřeli a po ní pevně stojící hory rozhodili a na ní vyrůst jsme dali druhům všem překrásných rostlin

pro potěchu očí i jako připomenutí pro každého služebníka kajícného.

A seslali jsme z nebe vodu požehnanou, z níž dali jsme vyrůst zahradám i zrní, jež dává úrodu

a palmám ztepilým, jež v řadách nesou trsy plodů,

jako obživu služebníkům Našim. A vodou oživujeme i mrtvou zem, a takové bude i vaše vzkříšení.

A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci,

´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,

lidé Houštin i národ tubba´ů - ti všichni posly za lháře prohlásili, však uskutečnila se hrozba nad nimi.

Cožpak jsme byli prvním stvořením zmoženi? A přece oni pochybují o novém stvoření!

My stvořili jsme člověka a dobře víme, co duše jeho mu našeptává. Vždyť blíže jsme mu než jeho tepna krční,

když přijímají jeho slova dva andělé, zprava i zleva sedící.

A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je vedle něho připraven dohlížitel.

A pak dostaví se smrti opilost jako skutečnost a tohle je to, čemu ses vyhnout chtěl!

A bude na pozoun zatroubeno - a to bude den trestu slíbeného!