Showing 1-20 of 28 items.

Věru jsme poslali Noema k lidu jeho s rozkazem:"Varuj lid svůj, dříve než postihne jej trest bolestný!"

I pravil Noe:"Lide můj,jsem vyslán k vám jako varovatel zjevný,

abyste Boha uctívali, bohabojní byli a mne poslouchali!

On odpustí vám vaše viny a dá vám odklad až do lhůty určené. Však až lhůta Boží přijde, odložena nebude kéž byste to znali!"

A zvolal:"Pane můj, vyzýval jsem lid svůj nocí i dnem,

mé kázání však rozmnožilo jejich odpor jen.

A kdykoliv jsem je vyzýval - abys jim mohl odpustit - tu prsty si do uší strkali, do šatů svých se halili, zatvrdili se a chovali se hrdopyšně.

Potom jsem jim kázal zcela veřejně,

pak jsem vystoupil otevřeně a jednal s nimi skrytě i tajně

a pravil jsem jim: ,Proste Pána svého za odpuštění, vždyť On věru je odpouštějící!

On sešle na vás nebe deštěm hojným

a rozmnoží vám majetky i syny a připraví pro vás zahrady a řeky.

Co je vám, že nedoufáte ve velkomyslnost Boží?

On přece stvořil vás v postupných formách;

což nevidíte, jak Bůh stvořil sedm nebes ve vrstvách

a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní?

Bůh dal vám vyrůst ze země jako rostlinám,

potom vás do ní vrátí a posléze vás z ní vyvede znenadání.

A Bůh zemi jako koberce rozprostřel vám,

abyste cestami širokými chodili po ní.?"