Showing 1-20 of 38 items.

So miyamangongkir go miyangalang siran ko lalan ko Allah, na inilang Iyan so manga amal iran.

Na so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, go piyaratiyaya iran so initoron ko Mohammad, - a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan iran, - na liyalas Iyan kiran so manga dosa iran go piyaka ontol Iyan so btad iran.

Giyoto man na sabap sa mataan! a so miyamangongkir na kidg iran so ribat. Na mataan! a so miyamaratiyaya na kidg iran so ontol a phoon ko Kadnan iran: Giyoto man i kapphayaga o Allah ko manga manosiya ko manga ibarat kiran.

Na igira a minithmo niyo so miyamangongkir na kapotol sa manga lig; taman sa igira a miyapakadakl iyo so kapphamonoa kiran na ilota niyo so kapamatong; na (pakaliyowa niyo siran sa) kapdi ko oriyan iyan, odi na kaawn sa ginawa, taman sa mibtad o kambonoay so manga ppnd iyan; giyoto man; na o kabaya o Allah na mataan a khapgs Iyan siran, na ogaid na (inisogo aya ka) kagiya ithiyoba Iyan ko sabaad rkano so sabaad. Na so miyangapprang sa lalan ko Allah, na di Niyan dn pagilangn so manga galbk iran.

Thoroon Iyan siran dn, go phaka ontoln Iyan so btad iran,

Go phakasoldn Iyan siran ko sorga a piyakikilala Niyan kiran skaniyan.

Hay so miyamaratiyaya, o tabangi niyo so (agama o) Allah, na thabangang kano Niyan, go phakabagrn Iyan so manga tindg iyo.

Na so miyamangongkir na kabinasa a rk iran, go inilang Iyan so manga galbk iran.

Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na inikagowad iran so initoron o Allah; na inilang Iyan so manga amal iran.

Ba siran da makandalakaw ko lopa, ka an iran maylay o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko siran a miyaonaan iran? Piyowalas siran o Allah, na bagian o miyamangongkir so manga lagid iyan.

Giyoto man na sabap sa mataan! a so Allah i Panarigan o siran a miyamaratiyaya; na mataan! a so miyamangongkir na da a panarigan iran.

Mataan! a so Allah na phakasoldn Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya ko manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg. Na so miyamangongkir a sasawitan iran (so doniya) go pphangan´ngkan siran sa lagid o kapphangan´ngkan o manga binatang; na so naraka i darpa iran.

Na madakl a ingd, a skaniyan i tanto a mabagr a di so ingd ka (ya Mohammad), a so piyakaawa ka niyan, a bininasa Mi siran, na da a miyakatabang kiran.

Ino so taw a mithakna ko karina a phoon ko Kadnan iyan, ba lagid o taw a pipharasan on so marata ko galbk iyan (na aya kiyailaya niyan on na mapiya), go piphapangonotan iran so manga n´nga iran?

Aya ropaan o sorga a so inidiyandi ko miyamananggila: Na katatagoan oto sa manga lawasayg a ig a di kharmbis, go manga lawasayg a gatas a di phagalin so taam iyan, go manga lawasayg a arak a mapiya i taam ko pphamanginom, go manga lawasayg a tnb a da a saninsaning iyan; go rk iran roo so pithibarang a manga onga, go maap a phoon ko Kadnan iran. Ba lagid o skaniyan a kakal ko naraka, go pphamakainomn siran sa ig a phlikabo, na phangattphd iyan so manga tinai ran?

Na pd kiran so taw a pphamakin´gn ka niyan, taman sa igira miyakaliyo siran phoon ko hadapan ka na tharoon iran ko siran a piyamgan ko katao:"Antonaa i pitharo iyan kagiya?" Siran man so piyarkat o Allah so manga poso iran, go piphapangonotan iran so manga kabaya iran a ribat.

Na so miyangatotoro na inomanan Iyan siran sa toroan, go inibgay Niyan kiran so pananggila iran.

Na ba adn a pkhanayaw iran a rowar ko bangkit sa kapakatalingoma niyan kiran a mitalmba? Na sabnar a adn a miyakatalingoma a manga nanao ron. Na andamanaya i kakhaparoliya iran ko pananadm iran amay ka daan kiran a miyakatalingoma?

Na tangkdang ka a mataan aya! a da a patot a pzoasoatn inonta so Allah, go pangni ka sa maap makapantag ko dosang ka, a rakhs o miyamaratiyaya a manga mama, go so miyamaratiyaya a manga babay. Na so Allah na katawan Iyan so dii niyo pagalinalinan nggalbk go so darpa iyo.

Na gii tharoon o siran a miyamaratiyaya a:"Oba bo adn a initoron a sorah!" Na igira adn a initoron a sorah a piyakasagogod, go miyaaloy ron so kambonoay, na maylaing ka so kadadalman so manga poso iran sa gdamn a phagilaing ka iran sa kaylay o mikokolob rkaniyan so kapatay. Na aya patot kiran, -