Showing 1-20 of 98 items.

Kaf ha ya `ayn Saad.

[Detta är] en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd.

När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre,

sade han:"Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.

Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina medbröder [kan företa sig] när jag är borta. Min hustru har varit ofruktsam. Skänk mig av nåd en [son och] efterföljare,

som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus; och gör honom sådan att Du finner behag i honom!"

---

[Sakarias] sade:"Herre! Hur skulle jag kunna få en son, när min hustru är ofruktsam och jag är en skröplig och orkeslös åldring?"

---

[Sakarias] sade:"Herre, ge mig ett tecken!" [Ängeln] svarade:"Det tecken du begär är att du under tre dagar inte skall tala till människor [fastän din tunga är hel].

Och han gick ut ur helgedomen till sitt folk och tecknade åt dem att de morgon och afton skulle lovprisa Gud.

[När sonen fötts och växt upp, sade Vi:]"Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!" - Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom

och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud

och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

[Guds] fred var med honom den dag han föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från de döda.

OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster

och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad.

Då ropade hon:"Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!"

---

Hon sade:"Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!"