Showing 1-20 of 98 items.

Káf há já ?ajn sád.

Připomenutí o milosrdenství Pána tvého nad Zachariášem, služebníkem jeho.

Hle, Zachariáš zavolal k Pánu svému voláním tajným

řka:"Pane můj, mé kosti již u mne zeslábly a hlava má se šedinami pokryla, a nikdy jsem nebyl při vzývání Tebe, Pane můj, neúspěšný;

však obávám se příbuzných, kteří po mně přijdou. Má žena sice neplodná je, leč z moci své mi následníka daruj,

jenž dědicem mým i dědicem rodu Jakubova bude, a učiň, by tobě se zalíbil, Pane můj!"

"Zachariáši, zvěstujeme ti zprávu radostnou o narození chlapce, jehož Jahjá bude jméno a jemuž jsme dříve nedali jmenovce žádného!"

Pravil:"Pane můj, jak mohl bych chlapce míti, když žena má je neplodná a já sám jsem již dosáhl slabosti věku vysokého?"

I řekl:"Staniž se takto, neb Pán tvůj praví: Toto je pro Mne snadné, vždyť stvořil jsem tě již dříve, když ještě ničíms nebyl."

Pravil Zachariáš:"Pane můj, učiň mi znamení!" -"Znamením tvým budiž," pravil,"že po tři noci s lidmi hovořit nebudeš, byť zdraví plnému ses těšil."

I vyšel Zachariáš ze svatyně k lidu svému a (Bůh) jim vnukl:"Slavte za jitra i za večera Pána svého!"

. . ."Jahjá, pevně se Písma přidržuj!" A dali jsme mu moudrost již v dětství jeho

a laskavost a čistotu od Nás přicházející. A byl bohabojný

a k rodičům dobrotivý a nebyl ani násilný, ani neposlušný.

Mír budiž s ním v den, kdy se narodil, i v den, kdy zemřel, i v den, kdy k životu bude zas probuzen!

A připomeň v Knize také Marii, když vzdálila se od své rodiny do místa východního

a spustila závěs mezi sebou a jimi. A poslali jsme k ní ducha Svého a zjevil se jí v podobě smrtelníka dokonalého.

I zvolala:"Utíkám se před tebou k Milosrdnému - kéž i ty ses bál Jeho!"

Pravil:"Já posel jsem Pána tvého, abych ti daroval chlapce čistého."

Pravila:"Jak bych mohla chlapce míti, když se mě nedotkl smrtelník žádný a já nejsem ženou nepočestnou!"