Showing 1-20 of 52 items.

Alif Lam Ra. (so Allah i mataa ko paka-aantapan Iyan on. Giya ungkai a Qor´an) Na kitab a initoron Ami rka (ya Mohammad), ka an ka mapakaawa so manga manosiya phoon ko manga lilibotng sa mawit ko maliwanag sabap sa idin o Kadnan iran sii ko okit o Allah a Mabagr a Pphodin!

A so Allah, a so rk Iyan so zisii ko manga langit ago so zisii ko lopa. Na so kabinasa na bagian o da pamaratiyaya a pd ko siksa a sangat!

Siran na matotomo iran so kaoyagoyag ko doniya a di so akhirat, go pphangalang siran ko lalan o Allah go pphlolobaan iran on a kabkhog iyan: Na siran man i matatago ko kadadag a mawatan.

Na da a siyogo Ami a sogo a ba di sii ko basa o pagtaw niyan, ka an iyan kiran mapayag (so sogoan). Na ndadagn o Allah so taw a kabaya Iyan; go pnggonanaon Iyan so taw a kabaya Iyan: Go Skaniyan i Mabagr, a Mawngangn.

Na sabnsabnar a siyogo Ami so Mosa rakhs o manga tanda Ami, (sa pitharo Ami) a:"Pakaawa angka so pagtawng ka phoon ko manga lilibotng sa mawit ko maliwanag, go pakitadming ka kiran so manga limo o Allah." Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko oman i mapantang a mananalamat.

Na gowani na pitharo o Mosa ko pagtaw niyan a:"Tadmi niyo so limo rkano o Allah gowani ko sabtn kano Niyan ko pagtaw o Pir´awn; a irarasay ran rkano so marata a siksa, go pphanombaliin iran so manga wata iyo a manga mama, na phlambaan iran so manga babay rkano:" Na adn a matatago roo man a tiyoba a phoon ko Kadnan iyo a lbi a mala.

Na gowani na piyakalangkap o Kadnan iyo a:"Mataan! a o panalamat kano, na pagomanan rkano dn (so limo Akn); go mataan! a o ongkir kano, na mataan! a so siksa Akn na tanto a margn."

Na pitharo o Mosa a:"O ongkir kano skano ago so taw a matatago ko lopa langon na mataan! a so Allah na da dn a mapkhno Niyan, a Khirk ko podi."

Ba rkano da makatalingoma so totholan ko siran a miyaonaan niyo? So pagtaw Noh, go so Ad, go so Samod, go so siran a miyaoriyan iran? da a matao kiran a inonta so Allah. Miyakawma kiran so manga sogo kiran rakhs o manga rarayag a karina; na piyangkhb iran so manga lima iran, sii ko manga ngari iran (sa otg), go pitharo iran a:"Mataan! a skami na inongkir ami so inisogo rkano to, go mataan! a skami na titho a zasangka kami ko ipndolon iyo rkami oto sa mapayag a kazangka."

Pitharo o manga sogo kiran a:"Ba adn a sangka ko makapantag ko Allah, a miyadn ko manga langit ago so lopa?" Pthawagn kano Niyan, ka an Iyan rkano mapakada so manga dosa niyo, go pakalalanatn kano Niyan taman ko taalik a mappnto". Pitharo iran a:"Kna a ba kano di manosiya a lagid ami. Khabayaan iyo a kaalangan kami niyo ko pzimbaan o manga loks ami: Na witi kami niyo sa katantowan, a mapayag,"

Pitharo kiran o manga sogo kiran a:"Kna a ba kami manosiya a lagid iyo, na ogaid na so Allah na pmbgan Iyan sa limo so taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan. Na di rkami patot oba adn a mawit ami rkano a katantowan inonta o sabap ko idin o Allah. Na so bo so Allah i sarigi o miyamaratiyaya."

"Na andamanaya i di ami kasarigi ko Allah? A sabnar a tiyoro kami Niyan ko manga lalan ami; na mataan! a pphantang kami dn ko kiyapamakasakiti niyo rkami. Na so bo so Allah i sarigi o khisasarig."

Na pitharo o siran a da pamaratiyaya ko manga sogo kiran:"Mataan! a pakaawaan ami skano dn ko lopa ami, odi na mataan! a makakasoy kano dn ko okit tano". Na iniilaham kiran o Kadnan iran a:"Mbinasaan Ami dn so manga darowaka!"

"Go pakaphagingdn Ami skano dn ko lopa ko oriyan iran. Giyoto man na rk o taw a inikalk Iyan so kapakatindg Iyan ko hadapan Ko, go inikalk Iyan so siksaz Akn."

Na miyangni siran sa tabang (ko Allah), na miyalogi so oman i takabor a somosorang (ko bnar).

Sii ko khabolosan iyan so naraka Jahannam, go phakainomn ko ig a dana´:

Phlikgan on, go margn a kaphlinoa niyan on go pphakatalingoma on so kapatay phoon ko oman i darpa, a di bo phatay skaniyan: Go sii ko khabolosan iyan so siksa a mitataralo.

Aya ibarat o siran a da pamaratiyaya ko Kadnan iran na so manga amal iran na lagid o ombi, inibayog skaniyan o ndo ko alongan a kapananagompot iyan: da a khasakm iran ko pinggalbk iran a mayto bo: Giyoto man na skaniyan ikadadag a miyakawatawatan.

Bang ka di katawi a mataan! a so Allah i miyadn ko manga langit ago so lopa sii ko bnar? O kabaya Iyan, na khailang kano Niyan, go phakasambi sa kaadn a bago,

Na kna a ba oto margn ko Allah.