Showing 1-20 of 123 items.

Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). (Giyai na) Kitab a pimbaibaitan so manga ayat on, oriyan iyan na piyagosay a phoon ko hadapan o (Allah a) Mawngangn, a Kaip.

Sa da a pzoasoata niyo a inonta so Allah."Mataan! a sakn na phoon Rkaniyan a pphamakaiktiyar rkano go pphamanothol sa mapiya."

"Go pangni kano sa maap ko Kadnan iyo, oriyan iyan na thawbat kano sii Rkaniyan; ka pakasawitn kano Niyan sa kapagintaw a mapiya, taman ko taalik a miyapnto, go imbgay Niyan ko oman i adn a millbi niyan so millbi niyan! Na o talikhod kano, na mataan! a sakn na ikhalk akn skano ko siksa ko alongan a mala (a so alongan a qiyamah)."

"Sii ko Allah so khandodan iyo, na Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan."

Tanodan! ka mataan! a siran na pag-unsn iran ko manga rarb iran, ka pphagmaan iran on; tanodan! ka so wakto a kizasalikombongn iran ko manga nditarn iran, na katawan (o Allah) so isosoln iran, go so papayagn iran: Mataan! a Skaniyan na katawan Iyan so zisii ko manga rarb.

Na da a baraniyawa ko lopa a ba di atastanggongan o Allah so pagpr on: Go katawan Iyan so khatargan iyan go so kapmbtadan iyan: Tanan matatago ko (Laoh Mahfodh a) kitab a mapayag.

Go Skaniyan so miyadn ko manga langit ago so lopa sii ko miyakanm gawii a matatago so aras Iyan ko liyawaw o ig, ka thpngan kano Niyan o antawaa rkano i lbi a mapiya i galbk. Na ibt o tharoang ka a:"Mataan! a skano na pagoyagn kano ko oriyan o kapatay," na ptharoon dn o siran a da pamaratiyaya a:"Da ko ungkai inonta na balik mata a mapayag!"

Na mataan! a o sndodn Ami kiran so siksa taman ko manga wakto a mappnto, na ptharoon iran dn a:"Antonaa i maka-uurn on?" Tanodan, ka so alongan a kapakatalingoma niyan kiran, na di kiran dn mikisar, go kalikopan siran o piyamagompat iran (a siksa)!

O mataan! a o pakataama Mi so manosiya so phoon Rkami a limo, oriyan iyan na gamitn Ami ron, na mataan aya! a kadaan dn sa panginam, a makalaa kaoongkir iran.

Go mataan! a o pakataama Mi skaniyan sa limo ko oriyan o morala a miyakasogat on na mataan! a tharoon iyan dn a:"Miyada rakn so manga rarata:" Mataan aya! a zonor dn a mangangandag.

Inonta so siran a miphapantang, go pinggalbk iran so manga pipiya; siran man na adn a bagian iran a maap, go balas a mala.

Na masikn a mibagak ka so sabaad ko iphagilaham rka, go kasabapan skaniyan a igagt a rarb ka sa gi iran katharoa:"Sa ino a da a initoron on a kakawasaan, odi na miyakaoma a pd iyan a malaikat?" (pitharo o Allah:) Ska na matag pphamakaiktiyar na so Allah i Somisiyap ko langon taman!

Ino iran gii tharoa i:"Pimbabaas aya (o Mohammad);" tharoang ka:"Na bgay kano sa sapolo a manga sorah a lagid iyan a pimbabaas, go panongganoy kano (sa makatabang rkano) sa sadn sa khagaga niyo, a salakaw ko Allah! o skano i manga bnar!"

"Na amay ka di kano iran masmbag, na tangkda niyo a aya bo a kinitoron iyan na sii ko katao o Allah, go mataan aya! a da a tohan a inonta Skaniyan! Na ino, skano mimbayorantang kano (ko Allah)?"

Sadn sa kabaya iran so kawyagoyag ko doniya, go so parahiyasan on, na ithoman Ami kiran sa tarotop so (balas o) manga galbk iran (sa doniya), a siran na da a makorang kiran on roo (sa doniya).

Siran man so da a bagian iran sa akhirat a rowar ko apoy: Na miyailang so pingolawla iran roo (sa akhirat), go miyalaklak so pinggalbk iran!

Ba (niyan lagid) so taw a mithakna ko marayag a karina a phoon ko Kadnan iyan, go ptondogn skaniyan o saksi a phoon ko Allah, go sii ko miyaonaan iyan so kitab o Mosa, a ladiyawan go limo? Siran man i mapaparatiyaya on; na sadn sa mongkir on ko pizagorompong, na so naraka i khabolosan iyan. Na oba ka on katagowi sa anganangan: Mataan! a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan ka: Na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di siran pharatiyaya!

Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag? Siran man na pagowitn siran ko Kadnan iran, go tharoon o manga saksi a:"Siran aya so miyamamokhag makapantag ko Kadnan iran." Tanodan! ka so morka o Allah na ithomparak ko manga darowaka!

"Siran na pphangalang siran ko lalan o Allah go phlolobaan iran on a kabkhog iyan: Go siran na oongkirn iran so akhirat!"

Siran man na da iran kapalagowi (so siksa) ko lopa, go da a bagian iran a salakaw ko Allah a manga panarigan. Pthaktakpn kiran so siksa! Da iran gagaa so kapamamakin´g, go da siran pangilaylay!