Showing 1-20 of 85 items.

Ha, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

So kinitoron o kitab na phoon ko Allah, a Mabagr, a Matao, -

A Pphakada ko dosa, go Ptharima ko tawbat, a maylot i kandadan´g, a Khirk ko kakayaan. Da a patot a pzoasoatn a inonta Skaniyan: Sii Rkaniyan so khabolosan.

Daa pphamawal ko manga ayat o Allah a rowar ko siran a miyamangongkir. Na oba ka malimpang o gi iran kathotogalin ko manga ingd!

Tomiyaplis ko miyaonaan iran, so pagtaw o Noh, go so mithampotampong ko oriyan iran; go piyagngtan o oman i pagtaw so sogo kiran, ka mbiyagn iran skaniyan, go inipamawal iran so ribat, ka imbinasa iran oto ko bnar: Na siniksa Akn siran! Na antonaa i miyambtad o siksa Akn (kiran)!

Na giyaya dn i kinitoman o katharo o Kadnan ka ko siran a miyamangongkir; a mataan! a siran i manga taw ko naraka!

So khitatanggong ko aras ago so makaliliyot on na ipthasbik iran so podi ko Kadnan iran; go paparatiyayaan iran Skaniyan; go ipphangni ran sa maap so miyamaratiyaya (gii ran tharoon):"Kadnan Ami, miyarangkom Ka so langowan taman a limo go katao; na pmaaping Ka so siran a mithatawbat, go kidg iran so lalan Ka; go pakalidasang Ka siran ko siksa ko naraka Jahim!

"Kadnan ami! go pakasoldang Ka siran ko manga sorga a tatap, a so inidiyandi i Ka kiran, rakhs o miyamaginontolan ko manga loks iran, go so manga karoma iran, go so manga moriran a taw! mataan! a Ska na Ska so Mabagr, a Mawngangn;

"Go pakalidasang Ka siran ko manga rarata; ka sadn sa pakalidasn Ka ko manga rarata sa alongan oto, - na sabnar a inikalimoo Ka skaniyan: Na giyoto man na skaniyan i daag a lbi a mala."

Mataan! a so miyamangongkir na pphamakalangkapn kiran a:"Mataan a so rarangit o Allah na lbi a mala a di so rarangit iyo ko manga ginawa niyo, gowani ko ipndolon rkano so paratiyaya na phagongkirn iyo."

Tharoon iran:"Kadnan ami, biyono kaming Ka sa miyakadowa, go inoyag kaming Ka sa miyakadowa! Na inipagikral ami so manga dosa mi; na ba adn a okit a kapakaliyo ami (phoon ko naraka)?"

(Tharoon o Allah:)"Giyoto man na sabap sa mataan aya! a igira inipanolon so Allah a Isaysa Skaniyan, na phagongkirn iyo; na amay ka pzakotowan Skaniyan, na ppharatiyayaan niyo! Na so kokoman na rk o Allah, a Maporo, a Lbi a mala!"

Skaniyan so pphakiilay Niyan rkano so manga tanda Iyan, go pphakatoronan kano Niyan phoon ko kawang sa riskhi (a oran): Na da a phakatanod on a rowar ko pphananangoran (ko Allah).

Na zoasoata niyo so Allah sa totolabosa niyo Rkaniyan, so okit ko kapagintaw, apiya pn miyagowad so miyamangongkir.

Pphoro ko manga daradat, a Khirk ko aras: Ipthoron Iyan so wahy phoon sa sogoan Iyan ko taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan; ka an Iyan kapakiiktiyari so alongan a kapakambabaratmowa, -

Sii ko alongan a siran na mabayar siran: da a makapagma kiran ko Allah a mayto bo. (Tharoon o Allah:)"Antawaa i Khirk ko kapaar sa alongan nai?" Rk o Allah, a Isaysa, a Phakagaga!

Sa alongan nai na imbalas ko oman i ginawa so pinggalbk iyan; da a kapanalimbot sa alongan nai, mataan! a so Allah na Magaan i kapamagitong.

Na pakiiktiyaring Ka kiran so gawii a pphakarani, masa a so manga poso na mongkg ko manga korokom, a khipakamboboko. Da a bagian o manga darowaka a gomagt (kiran) sa ginawa; go da a phangongogopan a khatarima.

Katawan Iyan so gii kandonsiyan o manga mata, go so pag-umaan o manga rarb (a manga pamikiran).

Na so Allah na ipkhokom Iyan so bnar: Na so pphanongganowin iran a salakaw Rkaniyan, na da a khikokom iran a mayto bo. Mataan! a so Allah na Skaniyan so Pphakan´g, a Pphakaylay.