Showing 1-20 of 54 items.

HA meem.

[DETTA ÄR] uppenbarat av den Nåderike, den Barmhärtige -

en Skrift vars budskap är avfattat i en fast och klar förkunnelse på arabiskt språk till nytta för de insiktsfulla,

med varsel om hopp och glädje - och med ord till varning. Men de flesta [människor] vänder sig bort och vill inte lyssna [när den läses högt],

och de säger:"Våra hjärtan är övertäckta så att dina ord inte når fram, och våra öron har täppts till och ett hinder har rests mellan oss och dig. Handla nu [som du anser bäst]; vi skall handla [som vi anser bäst]!"

Säg [Muhammad]:"Jag är bara en människa som ni. Men jag vet genom uppenbarelsen att er Gud är den Ende Guden; vänd er därför [i ödmjukhet] till Honom och be om Hans förlåtelse!" Olyckliga de som sätter medgudar vid Guds sida,

de som vägrar att ge åt de fattiga; det är just [dessa människor] som förnekar livet efter detta!

De [å andra sidan] som tror och lever ett rättskaffens liv - deras lön skall vara utan ände.

SÄG:"Hur kan ni förneka Honom, som har skapat jorden under två dagar? Och sätta medgudar vid Hans sida? - Han, världarnas Herre!"

Det är Han som har sänkt ned i den fast förankrade berg, som reser sig högt över dess [yta], och [därefter] har välsignat den och mätt ut [med Sitt mått] allt som skulle [tjäna dess inbyggare till] näring. [Han skapade allt detta] under jämnt fyra dagar - [ett svar] till dem som frågar.

Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden:"Kom, villigt eller nödda och tvungna!" - och de svarade:"Vi kommer villigt!"

Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju rymder, och anvisade varje rymd dess uppgift. Rymden närmast jorden har Vi smyckat med ljus och gjort säker [mot intrång]. Gud, den Allsmäktige, den Allvetande, har förordnat om allt detta.

Men säg, om [lyssnarna] drar sig undan:"Jag varnar er för en katastrof som den [som förintade stammarna] `Aad och Thamud!"

När sändebuden kom till dem från alla tänkbara håll [och förmanade dem]:"Dyrka ingen annan än Gud!" - svarade de:"Om vår Herre hade velat, skulle Han helt säkert ha sänt änglar [som budbärare så att vi kunde tro på dem]; vi avvisar därför det [budskap med vilket ni påstår att] ni har sänts."

[Stammen] `Aad uppträdde övermodigt på denna jord utan varje rimligt skäl och skröt:"Vem är mäktigare än vi?" - Förstod de inte att Gud, som skapade dem, har större makt än de? Men de framhärdade i att förneka Våra budskap,

och under [några] ödesdigra dagar sände Vi en rasande, iskall stormvind över dem för att låta dem i detta liv smaka ett förnedrande straff; straffet i det kommande livet skall förnedra dem än mer och de skall inte få någon hjälp.

Och vad [stammen] Thamud beträffar gav Vi dem vägledning, men de valde att förbli blinda hellre än att vägledas, och till straff för de [onda] handlingar de begick drabbades de av ett förödmjukande och förkrossande slag.

Men Vi räddade dem som trodde och fruktade Oss.

[Påminn dem om att] Guds fiender en Dag skall fösas i grupper fram mot Elden

och när de nått fram, skall deras öron, deras ögon och deras hud vittna mot dem om vad de gjorde.