Showing 1-20 of 54 items.

Ha. Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

(Giya ungkai a Qor´an na) Initoron a phoon ko Masalinggagaw, a Makalimoon;

Kitab, a pizalisay so manga ayat on; - a Qor´an a basa Arab, a rk o pagtaw a manga tatao ron;

Pphamanothol sa mapiya, go phamakaiktiyar: Na tomiyalikhod so kadaklan kiran, na siran na di siran phamakin´g.

Na pitharo iran a: So manga poso ami na matatago ko manga totop, phoon ko ipthawag ka rkami skaniyan, go kiyatagoan so manga tangila mi sa kabngl, go kaaltan kami ago ska sa rnding: Na nggalbk ka; ka mataan! a skami na gomagalbk (mambo)!

Tharoang ka (ya Mohammad) a:"Sakn na matag manosiya a lagid iyo: Iphagilaham rakn a aya bo a tohan iyo na so Tohan a Isaysa: Na pananangoran kano sii Rkaniyan, go pangni kano Ron sa maap". Na sangat a siksa a rk o manga pananakoto, -

Siran na di iran thonayn so zakat, go siran na so akhirat na siran na oongkirn iran.

Mataan! a so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na adn a bagian iran a balas a di pthaman.

Tharoang ka a: Ino a mataan! a skano na titho a oongkirn iyo so (Allah a) miyadn ko lopa ko sold o dowa gawii? Go pphangmbaal kano sa manga saginda Niyan! Giyoto man so Kadnan o manga kaadn.

Go tiyagoan Iyan oto sa manga palaw sii ko kaporoan iyan, go piyakandaklan Iyan oto sa mapiya, go diniyangka Iyan on so manga pagpr on sii ko pat gawii, a ndatadatar ko pphamangingiza.

Oriyan iyan na siyangor Iyan so langit, a skaniyan na bl, na pitharo Iyan on go sii ko lopa a:"Phasiyonot kano, sa onot odi na tgl". Inismbag iran a:"Miphasiyonot kami sa pphangongonotan kami."

Na inimasad Iyan siran a pito a manga langit sii ko dowa gawii, go iniilaham Iyan ko oman i isa a langit so sogoan on. Na inipharas Ami ko langit a marani so manga bitoon, ago so siyap. Giyoto man i takdir o (Allah a) Mabagr, a Matao.

Na o talikhod siran, na tharoang ka a:"Piyakiiktiyaran ko rkano so phakapolang lagid o miyakapolang ko pagtaw o Ad, go so pagtaw o Samod!"

Gowani a mitalingoma kiran o manga sogo, phoon ko hadapan iran, go phoon ko talikhodan iran a:"Da a pzoasoatn iyo a inonta so Allah". Pitharo iran a:"O kabaya o Kadnan ami, na mataan a tomoron sa manga malaikat: Na mataan! a skami na so inisogo rkano to na inongkir ami."

Na so pagtaw o Ad na miyanakabor siran ko lopa sa di ontol, go pitharo iran a:"Antawaa i lawan rkami sa bagr?" Ba iran di katawi a mataan! a so Allah, so miyadn kiran, Skaniyan i lawan kiran sa bagr? Na miyabaloy siran a so manga ayat Ami na oongkirn iran!

Na biyotawanan Ami kiran so ndo a domadagoos sii ko manga gawii a manga naas (kiran), ka an Ami kiran kapakitaami so siksa a phakahina sii ko kawyagoyag ko doniya; na mataan a so siksa ko akhirat i lbi a phakahina: Go siran na di siran khatabangan.

Na so pman so pagtaw o Samod, na tiyoro Ami siran, na miyatomo iran so kadadag a di so toroan: Na miyadansal siran o phakapolang, a siksa a phakahina, sabap ko pizokat iran (a dosa).

Na siyabt Ami so miyamaratiyaya, go miyabaloy siran a khipanananggila.

Na sii ko gawii a kalimoda ko manga ridoay o Allah ko naraka, a siran na pakapphnanayawaan siran;

Taman sa amay ka makawma siran on (ko kaphamagitonga kiran), na zaksian siran o kan´g iran, go so manga kaylay ran, go so manga kobal iran ko pinggolawla iran.