Showing 1-20 of 45 items.

So podi na rk o Allah, a mimbaas ko manga langit ago so lopa, a biyaloy Niyan so manga malaikat a manga sogo, a adn a manga papak iyan, ndodowa, go tthlo, go phapat: Phagomanan iyan ko kaadn so kabaya Iyan: Mataan! a so Allah sii ko langowan taman na Gaos Iyan.

Sadn sa lkaan o Allah ko manosiya a limo na da a makarnon: Go sadn sa rnn Iyan on, na da a makabotawan on ko oriyan Iyan: Na Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.

Hay manga manosiya! tadmi niyo so limo o Allah rkano! Ba adn a miyangadn a salakaw ko Allah, a Pphagpr rkano ko phoon ko langit ago so lopa? da a tohan a inonta Skaniyan: Na andamanaya i kapthalikhod iyo?

Na oba ka iran pakapmbokhaga, na sabnar a piyakambokhag so manga sogo a miyaonaan ka: Na sii bo ko Allah phakandoda so pkhakawlawla.

Hay manga manosiya, mataan! a so diyandi o Allah na bnar. Na oba kano malimpang o kawyagoyag ko doniya, go oba kano malimpang ko (okit o) Allah o phlilimpang.

Mataan! a so shaytan na ridoay niyo: Na baloya niyo skaniyan a ridoay. Aya bo a ipthawag iyan ko maampil on, na an siran mabaloy a pd ko manga taw ko kadg (ko naraka).

Siran a miyamangongkir, na adn a bagian iran a siksa a sangat: Na so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na adn a bagian iran a maap, go balas a mala.

Ino so taw a pipharasan on so marata ko galbk iyan, na aya kiyailaya niyan on na mapiya. (ba lagid o tiyoro o Allah)? Na mataan! a so Allah na ndadagn Iyan so taw a kabaya Iyan, go thoroon Iyan so taw a kabaya Iyan. Na oba maylang so ginawang ka sa pantag o manga awida akal kiran: Mataan! a so Allah na katawan Iyan so gi iran nggolawlaan!

Na so Allah so miyotawan ko manga ndo, na pkhiporo iyan so gabon, na ipphamakaig Ami oto ko ingd a miyatay, na inoyag Ami sa sabap rkaniyan so lopa ko oriyan o kiyapatay niyan: Lagid man oto so kapagoyaga ko miyamatay!

Sa taw a kabaya iyan so mnang, na rk o Allah so mnang sa kalangolangowan iyan. Sii Rkaniyan pphakapanik so katharo a mapiya: Go so amal a ontol; na ipphoro Iyan skaniyan (ka ptharimaan Iyan). Na so pphamagantangan ko manga rarata, na adn a bagian iran a siksa a sangat; na so antangan o siran oto na giyoto na khaylang.

Na so Allah i miyadn rkano phoon ko botha, oriyan iyan na phoon ko notfa; oriyan iyan na biyaloy kano Niyan a nggaganapa. Na da a ikhawgat o babay, go da a ipmbawata iyan, a ba di sii ko katao Niyan. Go da a pagmbowayn a khamboway, go da a phakababaan so omor iyan, a ba di matatago ko daptar (a so Laoh Makhpod). Mataan! a giyoto man sii ko Allah na malbod.

Na kna a ba magizan so dowa a kalodan, - giyai na tabang, a pakadnggaw, a malbod so kaynoma on, go giyaya na matimos, a mapld. Na pphakakan kano ko pphakapoon ko oman i isa roo, a sapo a malmbo, go mapphakagmaw niyo so pakayan a gii niyo to manditar (a manga montiya); na pkhailaing ka so manga kapal rkaniyan a pphamangtas, ka an iyo mapphloloba so kakawasaan Iyan, go ang kano makapphanalamat.

Pphakasoldn Iyan so gagawii ko dawndaw, go pphakasoldn Iyan so dawndaw ko gagawii, go piyakaphasiyonot Iyan so alongan ago so olan: Oman i isa roo na pphalalagoy sii ko taalik a miyapnto. Giyoto man so Allah, a Kadnan iyo, a Khirk ko kapaar. Na so siran a pphanongganowin iyo a salakaw Rkaniyan, na da a mipapaar iran a izambo o dadanglisn.

O pangni kano kiran, na di iran khan´g so pangni niyo, na apiya man´g iran, na di kano iran smbagn. Na sii ko alongan a qiyamah na pagongkirn iran so kinisakoto niyo (kiran ko Allah). Na da a makaphanothol rka a lagid o (Allah a) Kaip.

Hay manga manosiya, skano na manga baraarapan ko Allah: Na so Allah na Skaniyan so Kaya, a Pphodin.

O kabaya Iyan na khaylang kano Niyan, go tomalingoma sa kaadn a bago.

Na kna oto a ba margn ko Allah.

Na di khaawidan o maawid so dosa o pd iyan. Go apiya pangnin o kappndan so kaawidi ron, na da a phakiawidan on a mayto bo, apiya pn skaniyan na tonganay niyan. Aya bo a maphakaiktiyar ka na so siran a ikaalk iran so Kadnan iran a da mapayag go inipamayandg iran so sambayang. Na sa taw a zoti na makapzoti sa rk bo o ginawa niyan; na sii bo ko Allah so khabolosan.

Na kna a ba magizan so bota ago so pphakaylay;

Go di (magizan) so manga lilibotng ago so maliwanag;