Showing 21-40 of 45 items.

Go di (magizan) so kasisirongan ago so mayaw:

Go kna a ba magizan so manga oyagoyag ago so miyamatay. Mataan! a so Allah na mapphakan´g Iyan so taw a kabaya Iyan; na ding ka maphakan´g so taw a matatago ko manga kobor.

Ska na matag pphamakaiktiyar.

Mataan! a Skami na siyogo Ami ska (hay Mohammad) rakhs o bnar, a pphamanothol, go pphamakaiktiyar: Na da a pagtaw a ba da a miyaipos on a pphamakaiktiyar:

Na o pakambokhaga ka iran, na sabnar piyakambokhag o siran a miyaonaan iran (so manga rasol), minitalingoma kiran o manga rasol kiran so manga rarayag a karina, go so manga daptar, go so kitab a miyakabgay sa sindaw.

Oriyan iyan na siniksa Akn so siran a miyamangongkir: Na antonaa i miyambtad o siksa Akn (kiran)!

Bang ka da maylay a mataan! a so Allah na piyakatoron Iyan a phoon ko kawang so ig? Na piyakagmaw Ami sa sabap rkaniyan so manga onga a mbidabida so manga warna niyan. Go pd ko manga palaw so manga lalan a mapoti go mariga, a mbidabida so manga warna niyan, go miyamangintkintm.

Go pd so manga manosiya, go so manga binatang, go so manga ayam, a mbidabida so manga warna niyan a izan oto. Aya bo a maalk ko Allah, ko manga oripn Iyan, na so manga tatao: Mataan! a so Allah na Mabagr, a Manapi.

Mataan! a so siran a pphamangadi ko kitab o Allah, go inipamayandg iran so sambayang, go miyammgay siran ko inipagpr Ami kiran, sa masoln go mapayag, na maa-arap iran so kandagang a di dn khalapis:

Ka ithoman Iyan kiran sa tarotop so manga balas kiran, go pagomanan Iyan kiran so gagaw Niyan: Mataan! a Skaniyan na Manapi, a Masalamatn.

Na so iniilaham Ami rka (hay Mohammad) a kitab, na giyoto so bnar, - a tomatanto ko miyaonaan iyan: Mataan! a so Allah na titho a Kaip ko manga oripn Iyan, a Pphakaylay;

Oriyan iyan na piyakipangowarisan Ami so kitab ko siran a miyapili Ami ko manga oripn Ami: Na so sabaad kiran na pindarowakaan iyan a ginawa niyan; go so sabaad kiran na miyaona ko manga pipiya sabap sa idin o Allah; giyoto man na skaniyan so limo a mala.

Manga sorga a tatap a phamakasold siran on: Phangimowan siran roo ko manga salnda a bolawan, go montiya a tipay; go aya nditarn iran roo na sotra.

Na tharoon iran a:"So podi na rk o Allah, so inilang Iyan rkami so boko: Mataan! a so Kadnan Ami na titho a Manapi, a Masalamatn:

"A so piyakaphantaw kami Niyan ko ingd a kakal sa phoon ko gagaw Niyan: Di kami ron khasogat a dokaw, go di kami ron khasogat a robas."

Na so miyamangongkir na bagian iran so apoy ko naraka Jahannam: Di siran i thaman, ka oba siran mamatay, go di kiran phakakhapn so siksa on. Lagid man oto a kambalasi Ami ko oman i miyongkir!

Na siran na pkhigoraok iran roo a: Kadnan ami, pakaliyowa kaming Ka (ko naraka):"Ka nggalbk kami sa ontol, a salakaw ko pinggalbk ami! (tharoon o Allah:) Ba Ami skano da pakapagintawa sa diyangka a makaphananadm on so taw a phananadm? Go miyakaoma rkano, so miyamakaiktiyar. Na taami niyo ka da a bagian o manga darowaka a phakatabang."

Mataan! a so Allah i Matao ko migagaib ko manga langit ago so lopa: Mataan! a Skaniyan i Matao ko zisii ko manga rarb.

Skaniyan so biyaloy kano Niyan a manga khalifah ko lopa a: Sadn sa mongkir na phakatana on so (karata o) kiyaongkir iyan: Go da a khiyoman ko manga kafir o kiyaongkir iran sii ko Kadnan iran a inonta so rarangit; go da a khiyoman ko manga kafir o kiyaongkir iran a inonta so kalogi.

Tharoang ka (hay Mohammad):"Ay gda iyo ko ipphamanakoto niyo a so siran na pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah? Pakiilay niyo rakn o antonaa i miyaadn iran ko lopa; antawaa ba adn a mitotompok iran ko manga langit? Antawaa ba adn a inibgay Ami kiran a kitab na siran na sii ko marayag a karina a phoon Rkaniyan?" - kna, ka da a ipmbgay a pasad o manga darowaka so sabaad kiran ko sabaad a rowar sa limpangan.