Showing 1-20 of 75 items.

So kinitoronn ko kitab na phoon ko Allah, a Mabagr, a Mawngangn.

Mataan! a Skami na initoron Ami rka (hay Mohammad) so kitab sabap ko bnar: Na zoasoatang ka so Allah, a totolabosang ka Rkaniyan so okit ko kapagintaw.

Tanodan ka rk o Allah so okit a tolabos. Na so miyamangowa sa salakaw Rkaniyan a manga panarigan (na pitharo iran):"Da a kapzimba Ami kiran a rowar sa ang kami ran mapakarani ko Allah sa samporna a kadazg". Mataan a so Allah na khokomn Iyan siran sii ko nganin a siran na di siran on phagayonayon. Mataan! a so Allah na di Niyan pnggonanaon so taw a skaniyan na bokhag, a miyongkir."

O kabaya o Allah a khowa sa wata, na mataan a mamili ko phagadnn Iyan sa kabaya Iyan: Soti Skaniyan! Skaniyan so Allah, a Isaysa, a Phakabaas.

Inadn Iyan so manga langit ago so lopa sii ko bnar: Ipkholob Iyan so gagawii ko dawndaw, go ipkholob Iyan so dawndaw ko gagawii: Go piyakaphasiyonot Iyan so alongan ago so olan: Oman i isa kiran na phagokit sii ko taalik a miyapnto. Ba di Skaniyan so Mabagr, a Manapi?

Inadn kano Niyan a phoon ko ginawa a isa: Oriyan iyan na inadn Iyan, a miyakapoon on so karoma niyan; go inadn Iyan rkano so manga ayam a walo a nggaganapa: Phagadnn kano Niyan sii ko manga tiyan o manga ina iyo, sa isa a kaadn, ko oriyan o isa a kaadn, sii ko manga lilibotng a tlo (lapis). Giyoto man so Allah, a Kadnan iyo: Rk Iyan so kapaar. Da a tohan inonta Skaniyan: Na andamanaya i kapthalikhod iyo?

Amay ka mongkir kano, na mataan! a so Allah na da a singanin Iyan rkano; go di Niyan ikhasoat ko manga oripn Iyan so kaongkir: Na o panalamat kano, na ikhasoat Iyan oto rkano. Na di khaawidan o maawid so awid o salakaw. Oriyan iyan na sii bo ko Kadnan iyo so khandodan iyo, na phanotholn Iyan rkano so pinggolawla niyo. Mataan! a Skaniyan i Matao ko zizii ko manga rarb.

Na igira a miyasogat so manosiya a morala, na mangni ko Kadnan Iyan, a pphananangoran sii Rkaniyan: Oriyan iyan na igira a bigan Iyan skaniyan sa limo a phoon Rkaniyan, na kalipatan iyan so kiyapangni niyan On gowani, go mmbaal sa manga saginda o Allah, ka an iyan mipanadag ko lalan Rkaniyan. Tharoang ka a:"Sawiting ka so kiyaongkir ka sa mayto: Mataan! a ska na pd ko manga taw ko naraka!"

Ino so taw a skaniyan na pphangongonotan ko manga oras ko kagagawii a somosodiod go gomaganat a ikaalk iyan so (siksa ko) akhirat, go aarapn iyan so limo o Kadnan iyan (ba lagid o taw a di phangongonotan)? Tharoang ka a:"Ba magizan so manga tatao ago so di manga tatao? Aya bo a phakatanod on na so adn a manga sabot iyan.

Tharoang ka ko manga oripng Ko a so miyamaratiyaya! a:"Kalkn iyo so Kadnan iyo". Adn a rk o siran a miphipiyapiya sangkai a doniya a mapiya (sii ko akhirat). Na so lopa o Allah na mawlad! Ithoman dn sa tarotop ko manga papantang so balas kiran sa di khaytong!"

Tharoang ka a:"Mataan! a sakn na inisogo rakn a kazoasoata ko ko Allah a totolabosn akn On so okit ko kapagintaw;"

"Go inisogo rakn ka ana ko mabaloy a paganay ko mimbabayorantang (Rkaniyan)."

Tharoang ka a:"Mataan! a sakn na ikhalk akn amay ka sorangng ko so Kadnang ko, so siksa ko alongan a mala."

Tharoang ka a:"So Allah i pzoasoatn ko, a totolabosn akn On so okit akn:"

Na zoasoata niyo so nganin a kabaya iyo a salakaw Rkaniyan. Tharoang ka a:"Mataan! a aya manga logi na so liyogi ran so manga ginawa iran ago so taalok kiran ko alongan a qiyamah": Tanodan ka giyoto man na skaniyan so kalogi a mapayag!

Rk iran ko kaporoan iran so milapilapis a apoy, go sii ko kababaan iran so milapilapis (a apoy): Giyoto man na ipphangangalk oto o Allah ko manga oripn Iyan - (pitharo Iyan):"Hay manga oripn Ko! na onoti Ako niyo!"

Na so piyamakawatanan iran so Tagot, - ka oba iran masimba skaniyan, - go miyananangoran siran ko Allah, - na bagian iran so tothol a mapiya: Na pphamanotholing ka sa mapiya so manga oripn Ko, -

A siran so pphamakin´gn iran so katharo, na phagonotan iran so mapiya on: Siran man so pinggonanao siran o Allah, go siran man na siran so manga papantas i akal.

Ino so miyatangkd on so katharo a siksa: Bang ka khasabt so taw a matatago ko naraka?

Ogaid na so inikalk iran so Kadnan iran, na adn a bagian iran a manga darpa a maporo, sii ko kaporoan iyan so manga darpa a maporo a pimbabalay: Pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg: Diyandi o Allah: Di pndorat so Allah ko diyandi.