Showing 1-20 of 89 items.

Ha, Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Ibt ko kitab a miyakapayag,

Mataan! a Skami na biyaloy Ami skaniyan a Qor´an a basa Arab, ka an iyo sabota.

Na mataan! a skaniyan na madadalm ko asal o kitab (a so Lawh Makhpod), sii ko hadapan Ami, a titho a Maporo, a sindadan o ongangn.

Ba Ami rkano phokasa so pananadm sa kadapay, ka kagiya skano na pagtaw a manga malawani?

Na madakl a siyogo Ami a nabi ko miyangaoona!

Na da a pphakatalingoma kiran a nabi a ba iran oto di pphamagrgi.

Na bininasa Mi so lawan kiran sa bagr; - go miyaypos so ibarat o miyangaoona.

Na ibt o izaan ka kiran, o antawaa i miyadn ko manga langit ago so lopa? Na mataan a ptharoon iran a: Inadn siran o (Allah a) Mabagr, a Matao; -

So inisnggay Niyan rkano so lopa a darpa, go singgayan kano Niyan on sa manga lalan, ka ang kano makaontol;

Go Skaniyan so piyakatoron Iyan phoon ko kawang so ig sa didiyangkaan; - na inoyag Ami sa sabap rkaniyan so ingd a maatay; na lagid man oto a kaphakagmawa rkano (ko manga kobor);

Go Skaniyan so miyadn ko nggaganapa, a kalangolangowan iyan, go sominggay rkano ko manga kapal ago so manga ayam a so kapphagdaan iyo,

Ka ang kano gii makathakna ko manga likod iyan, oriyan iyan na an iyo katadmi so limo o Kadnan iyo, igira a miyakathakna kano ron, go an iyo matharo:"Soti so piyakaphasiyonot Iyan rkami aya, a kna a ba skami i phamakagaga on,

"Go mataan! a skami na sii bo ko Kadnan ami, i titho a khandodan ami!"

Na singgayan iran sa bagian Iyan ko manga oripn Iyan sa sabaad. Mataan! a so manosiya na titho a miyongkir, a mapayag!

Ati kominowa ko phagadnn Iyan sa manga wata a babay, na piyakibisa Niyan rkano so manga wata a mama?

Na igira a miyapanothol ko isa kiran so biyaloy niyan a rk o (Allah a) Masalinggagaw a ibarat, na mabaloy so paras iyan a mangirngkirm, a skaniyan na mappno a rata a ginawa!

Ino (iran mbaloya a rk o Allah) so phagoyagn makapantag ko kaphaparahiyasan, a skaniyan makapantag ko kapakiphawala na di phakaosay?

Go biyaloy iran so manga malaikat a so siran na manga oripn o (Allah a) Masalinggagaw a manga babay. Ba iran kiyazaksian so kiyaadna kiran? Khisorat dn so kiyazaksi iran (sa kabokhag), go khiiza kiran!

Na pitharo iran a:"O kabaya o Masalinggagaw, na di ami siran masimba". Da a bagian iran roo a katao! Da ko siran inonta pphangsarn iran!