Showing 1-20 of 89 items.

Há mím.

Při Písmu zjevném!

Učinili jsme je věru Koránem arabským - snad budete rozumní!

A uložen je u Nás v Knize původní, vznešený a moudrosti plný.

Máme od vás odvrátit připomenutí proto, že lid jste prostopášný?

A kolik jsme již proroků k národům dávným vyslali,

však nepřišel k nim prorok žádný, aby se mu neposmívaly.

A zahubili jsme národy silnější mocí, než jsou tito, a minul již předešlých příklad.

Zeptáš-li se jich, kdo stvořil nebesa a zemi, věru odvětí:"Stvořil je dozajista mocný, vševědoucí!"

On je ten, který pro vás zemi kolébkou učinil a na ní cesty pro vás připravil, že správným směrem půjdete snad,

a který seslal z nebe vodu v množství odměřeném. Jí mrtvou krajinu křísíme, a takto budete i vy z hrobů vyvedeni;

a On druhy všechny v párech stvořil a lodi a velbloudy pro vás prostředky k ježdění učinil,

abyste se na jejich hřbetech usadili a pak si vzpomněli na dobrodiní Pána svého, když na nich pevně sedíte, a abyste říkali:"Sláva tomu, jenž nám toto vše podrobil, vždyť my sami dosáhnout toho schopni bychom nebyli!

A my věru se k Pánu svému navrátíme."

A nevěřící prohlašují služebníky Jeho za součást Jeho a věru člověk je nevděčník zjevný.

Což vybral si ze stvoření svých zrovna dcery a vás přednostně obdařil syny?

A když některému z nich je oznámeno narození toho, co k Milosrdnému připodobňují, tu pokryje se tvář jeho chmurou a sám je hněvu plný.

Což chtějí Bohu přiřknout to, co mezi tretkami je vychováno a ve sporu se neumí ani jasně vyjádřit?

A učinili z andělů, kteří jsou služebníky Milosrdného, ženské bytosti. Což byli svědky jejich stvoření? A zapsáno bude svědectví jejich a vyslýcháni budou.

Říkají:"Kdyby Milosrdný chtěl, neuctívali bychom je." A nemají o tom ponětí žádné a vymýšlejí si lež jen pouhou.