Showing 1-20 of 89 items.

Hā Mīm.

Tako Mi Knjige jasne,

Mi je objavljujemo kao Kur"an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli,

a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.

Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?

A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali

i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!

Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.

A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći:"Stvorio ih je Allah" – Da, Silni i Sveznajući,

Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, da stignete kuda naumite;

Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele – tako ćete i vi biti oživljeni;

Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,

da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete:"Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,

i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!"

A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.

Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? –

a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila onā koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.

Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?

Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!

"Da Milostivi hoće" – govore oni –"mi im se ne bismo klanjali." Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.