Showing 1-8 of 8 items.

Amay ka ilinog ko lopa so iplinog on,

Go pakaliyon o lopa so khippnd on,

Go matharo o manosiya a: Antona ini?

Sa alongan oto na panotholn iyan so manga tothol rkaniyan:

Sabap sa mataan! a so Kadnan ka na ipagilaham Iyan on oto.

Sa alongan oto na mamakaliyo so manga manosiya a mbidabida, ka phakiilay kiran so (balas o) manga galbk iran.

Na sadn sa nggolawla sa timbang bo o kolpong a mapiya, na khaylay niyan oto;

Go sadn sa nggolawla sa timbang bo o ssrm a marata, na khaylay niyan oto!