Showing 1-8 of 8 items.

هنگامی که زمین باشدیدترین لرزه هایش به لرزه در آید.

وزمین بارهای سنگینش را بیرون ریزد.

وانسان گوید: «آن (=زمین) را چه شده است؟!».

در آن روز (زمین) تمام خبرهایش را باز گومی کند.

زیرا که پروردگارت به او (چنین) وحی (وحکم) کرده است.

در آن روز مردم پراکنده (از موقف حساب) باز می گردند, تا اعمالشان به آنها نشان داده شود.

پس هرکس به اندازۀ ذره ای کار نیک انجام داده باشد (پاراش) آن را می بیند.

وهرکس به اندازه ذره ای کار بد کرده باشد, (کیفر) آن را می بیند.