Showing 1-20 of 49 items.

(Eebe wuxuu ku dhaartay) Dhuurisiina.

Iyo Kitaabka la dhigay,

Oo ku qoran warqado la fidiyay.

Iyo Gurigii cammirraa (Beytulmacmuur).

IYo saanqaafka la koryeelay (cirka).

Iyo Baddii la kululeeyay.

Ee caddibaadda Eebe waa wax dhici (sugan).

wax celinna ma jiro.

Waxay dhici caddibaaddaas Maalinta Samadu wareegi.

Buuruhuna socon.

Halaagna waxaa iska leh maalintaas kuwa xaqa beeniyay.

Ee ah kuwa tiimbashada xumaanta ku dhex ciyaari.

Maalinta Naarta xoog loogu tuurina (waxa lagu dhihi).

Waatan Naartii aad beenin jirteen.

Ma sixirbaa, mase waxbaydaan arkayn.

Gala, ama samra ama ha samrine, waa isugu kiin mid, waxaa uun laydinka abaalmarin waxaad camal falayseen.

Kuwa Eebe ka dhawrsaday waxay gali Jannooyin iyo Nicmo.

Iyaga oo ku raaxaysan waxa Eebe siiyay, Eebohoodna wuxuu ka dhawray caddibaadda Jaxiiimo.

(Waxaana lagu dhihi) cuna oo cabba idinkoo shifaysan camalkiinnii dartiis.

Idinkoo ku dangiiga Sariiro la safay, waxaanna (Eebe) u guurin Haween Janno (Xuuralcayn).