Showing 1-20 of 49 items.

Ibt ko palaw a Tor (a giyoto so palaw a ron inimbitiyarai o Allah so Mosa ko liyawaw niyan).

Go so kitab a misosorat (a giyo to so Qor´an)

Ko karatas a makakayat,

Go so Baytil Maamor (a giyoto so walay a mbabalayn a dii tawapan mambo o manga malaikat sa langit).

Go so atp a ipoporo (a giyoto so langit a matatampar sa donya)

Go so kalodan a mappno,

Ka mataan! a so siksa o Kadnan ka na phakatana dn, -

Daa phakarnon,

Sii ko alongan a mabirbir so langit sa titho a kabirbir,

Go mamangikayontong so manga palaw a mikayambr.

Na sangat a siksa sa alongan oto a bagian o miyamanaplis,

So siran na sii ko ribat khikabibimban;

Sii ko alongan a ipanaromag siran ko naraka Jahanam, sa mabasng a kapanaromag.

(Tharoon kiran:) Giyai so apoy, a so piyakambokhag iyo skaniyan!

Ino balik mata ini, antawaa skano i di phamakanono? -

Sombowi niyo skaniyan: Na phantang kano, antawaa di kano pphantang, na mlagid rkano. Aya bo a imbalas rkano na so pinggolawla niyo.

Mataan! a so miyamananggila na sii ko manga sorga, go kadarandang,

A mabababaya siran sabap ko inibgay kiran o Kadnan iran; go piyakalidas siran o Kadnan iran ko siksa ko naraka Jahim.

(Tharoon kiran:) Kang kano, go inom kano sa kapipiya ginawa, sabap ko pinggolawla niyo;

Gii siran zasandasandang ko manga kantir a khirarantarn; go pakaphamangaromaan Ami siran sa manga tataid, a manga pipiya i kapmata.