Showing 1-20 of 49 items.

سوگند به (کوه) طور( ),

و(سوگند) به کتاب نوشته شده,

در صحیفه ای گشوده.

و(سوگند) به «بیت المعمور»( ).

وبه سقف برا فراشته شده,

و در یای مملو.

بی گمان عذاب پروردگارت واقع شدنی است.

آن را هیچ دفع کننده ای نیست.

روزی که آسمان بشدت بلرزد, (وبه حرکت درآید).

وکوهها (از جاکنده) به تندی روان گردد.

پس در آن روز (قیامت) وای بر تکذیب کنندگان.

کسانی که در سخنان (وکارهای) باطل به بازی مشغولند.

روزی که آنها را به زور به سوی آتش (جهنم) می رانند.

(خازنان جهنم به آنها می گویند:) «این (همان) آتشی است که شما آن را تکذیب می کردید.

آیا این (آتش وعذاب) جادواست یا شما نمی بینید؟

به آن در آیید (وبسوزید) پس صبر کنید یا نکنید, برای شما یکسان است, تنها (به کیفر) آنچه انجام می دادید جزا داده می شوید!».

بی گمان پرهیزگاران در باغها (ی بهشت) ونعمتها (ی فراوان) هستند.

واز آنچه پروردگارشان به آنها داده مسرورند, وپروردگارشان آنها را از عذاب جهنم محفوظ داشته است.

(به آنها گفته می شود:) «بخورید وبیاشامید, گورارایتان باد, به (خاطر) آنچه که (در دنیا) انجام می دادید».

(در حالی که آنها) بر تختهایی که کنارهم نهاده شده تکیه می زنند, وحوریان گشاده چشم (بهشتی) را به همسری آنها در می آوریم.