Showing 1-20 of 49 items.

Ik zweer bij den berg Sinaï.

En bij het boek, geschreven

Op eene afgewikkelde rol.

En bij het bezochte huis,

En bij het verheven dak des hemels.

En bij den zwellenden oceaan.

Waarlijk de straf van uwen Heer zal zekerlijk nederdalen.

Niemand zal haar kunnen terughouden.

Op dien dag zullen de hemelen schudden en waggelen.

En de bergen zullen wandelen en weggaan.

En wee op dien dag over hen, die Gods gezanten van bedrog beschuldigen.

Die zich vermaken door zich in ijdele twisten te mengen.

Op dien dag zullen zij naar het hellevuur gedreven en er in geworpen worden.

En men zal tot hen zeggen: Dit is het vuur, dat gij als een verdichtsel hebt geloochend.

Is dit eene beguichelende verbeelding? Of ziet gij niet?

Treedt er binnen, om verschroeid te worden. Hetzij gij uwe marteling geduldig of ongeduldig verdraagt, het zal voor u gelijk wezen: gij zult zekerlijk de vergelding ontvangen, van hetgeen gij hebt verricht.

Maar de vromen zullen te midden van tuinen en vermaken wonen.

Zich verlustigende, in hetgeen hun Heer hun zal hebben gegeven; en hun Heer zal hen van de pijnen der hel bevrijden.

En men zal tot hen zeggen: Verzadigt u met de zegeningen, welke u zijn aangeboden, wegens hetgeen gij hebt verricht.

Leunende op in orde geschikte zetels. Wij zullen hen maagden met groote, zwarte oogen doen huwen.