Showing 21-40 of 49 items.

A těm, kdo uvěřili a jež jejich potomci ve víře následovali, potomky jejich do ráje přivedeme a nic jim z jejich skutků neubereme. A každý člověk je toho, co činy svými si vysloužil, ručitelem.

A ovocem a masem je opatříme podle jejich přání

a tam mezi sebou si poháry podávat budou, z nichž nepojde ani prázdné tlachání, ani k hříchům svádění;

a budou je tam chlapci obcházet, kteří perlám střeženým se budou podobat.

A budou se jeden k druhému obracet a vyptávat

řkouce:"Byli jsme kdysi o rodiny své plni ne klidu úzkostného,

však Bůh nám milost uštědřil a ochránil nás před trestem vichru ohnivého,

zajisté vzývali jsme Ho již předtím, neb On věru dobroditelem je slitovným!"

Připomínej! A díky dobrodiní Božímu nejsi ani věštec, ani džiny posedlý blázen!

Hovoří snad oni:"Básník je to! Vyčkejme si tedy, jak osud jeho bude změněn!"

Rci:"Jen čekejte, já s vámi jsem také čekající!"

Anebo jsou to snad sny, jež jim to vnukují, či lidé to jsou vzpurní?

Nebo říkají:"On si to vymyslil!" Však sami tomu nevěří.

Nechť tedy přijdou s vyprávěním podobným tomuto, jestliže pravdu hovoří!

Cožpak z ničeho byli stvořeni, či sami jsou stvořiteli,

anebo stvořili nebesa i zemi? Ne, oni nejsou přesvědčeni!

Či pokladnice Pána tvého vlastní, anebo jsou těmi, kdo zapisují,

či mají žebřík, na němž naslouchají? Nechť tedy ti, kdo z nich naslouchají, přinesou zjevné oprávnění!

Bůh že měl by míti dcery, zatímco vy máte syny?

Či žádáš snad nějakou odměnu, a oni jsou dluhy zatíženi?