Showing 1-8 of 8 items.

سوگند به انجیر وزیتون.

و سوگند به طور سینا.

و سوگند به این شهر امن (=مکه).

یقیناً ما انسان را در بهترین صورت (و هیئت) آفریدیم.

سپس اورا به پایین تر مرحله بر گردا ندیم.

مگر کسانی که ایمان آوردند وکارهای شایسته انجام دادند, پس برای آنها پاداشی قطع نشدنی است.

پس (ای انسان) چه چیز بعد (از این همه دلایل روشن) تو را به تکذیب (روز) جزاط وا می دارد؟!

آیا خداوند بهترین داوران (وحکم مطلق) نیست؟!