Showing 1-17 of 17 items.

سوگند به آسمان و سوگند به طارق (=آنچه در شب آید).

و تو چه می دانی طارق چیست؟

(همان) ستارۀ در خشان است.

هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبان ومحافظی (از فرشتگان) است.

پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است.

از یک آب جهنده آفریده شده است.

که از میان پشت وسینه بیرون می آید.

بی گمان او (=خداوند) بر باز گردانیدن او (پس از مرگ) قادر است.

روزی که نهانها آشکار می شود.

پس اورا هیچ نیرو ویاوری نیست.

سوگند به آسمان پر باران.

و سوگند به زمین پر شکاف.

بی گمان این (قرآن) سخن جدا کنندۀ حق از باطل است.

و آن (سخن) هزل وبیهوده نیست.

بی گمان آنها پیوسته حیله ونیرتگ می کنند.

ومن (هم) حیله (وتدبیر) می کنم.

پس کافران را مهلت بده, اندکی آنان را رهاکن.