Showing 1-20 of 29 items.

Amay ka so alongan na kowaan sa sindaw,

Go amay ka so manga bitoon na manga oolog,

Go amay ka so manga palaw na mamangi kayontong,

Go amay ka so manga onta a mawgat na indaraynon,

Go amay ka so manga binatang na timoon,

Go amay ka so manga kalodan na pakakadgn,

Go amay ka so manga niyawa na itoon ko manga ganap iyan.

Go amay ka so bagowaraga a inilbng a oyagoyag na iiza,

O antonaa i dosa a sabap a inibono on;

Go amay ka so manga daptar (a siyoratan ko manga amal) na kayatn,

Go amay ka so langit na pokasn ko darpa iyan,

Go amay ka so naraka Jahim na pakazokhaya on,

Go amay ka so sorga na ipakarani (ko miyamananggila),

Na katokawan o ginawa so pithiyagar iyan.

Na pzapa Ako sa ibt ko (manga bitoon a) sombang somdp,

A pphamalalagoy a pphamangigaib,

Go so gagawii igira a phakalibotng,

Go so khapita igira a phakaliwanag.

Mataan! (a giya Qor´an aya) na titho a gii matharo o Sogo a sslaan,

Mabagr sii ko Khirk ko kapaar, a adn a pangkatan Iyan,