Showing 1-8 of 8 items.

การสะสมทรัพย์สมบัติเพื่ออวดอ้างได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน

จนกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพ

เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้

แล้วก็เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้

มิใช่เช่นนั้น ถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้ว

แน่นอน พวกเจ้าจะเห็นไฟที่ลุกโชน

แล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมัน ด้วยสายตาที่แน่ชัด

แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับ (ในโลกดุนยา)