Showing 1-8 of 8 items.

Miyakatmbang rkano so kapamagindiga sa kadakl,

Taman sa makasongkano ko manga kobor.

Na gnki niyo, ka khatokawan iyo dn!

Oriyan iyan na gnki niyo, ka khatokawan iyo dn!

Sabnar, a o katokawi niyo sa katao a matatangkd!

Na mataan a maylay niyo dn so naraka Jahim!

Oriyan iyan, na mataan a maylay niyo dn oto sa kaylay a matatangkd!

Oriyan iyan, na mataan a khiiza rkano dn sa alongan oto so manga limo (rkano)!