Showing 1-18 of 18 items.

ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud; herraväldet är Hans och allt lov och pris tillkommer Honom och Han har makt över allt.

Det är Han som har skapat er; bland er finns den som [tvivlar och] förnekar sanningen och den som tror. Och Gud ser vad ni gör.

Han har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte; Han har format er [och gett er] den bästa skapnad och Han är målet för er färd.

Han känner allt som finns i himlarna och på jorden och Han vet vad ni håller hemligt och vad ni öppet visar; ja, Gud är Den som vet vad som rör sig i människans innersta.

HAR NI inte hört berättas om dem som i gångna tider förnekade sanningen? De fick smaka de bittra frukterna av sina handlingar och [i nästa liv väntar dem] ett svårt lidande;

så är det därför att de, när sändebuden kom till dem med klara bevis, svarade:"Är det då människor som skall vägleda oss?" - och så förnekade de sanningen och vände ryggen till. Men Gud behöver dem inte - Gud är Sig själv nog; allt lov och pris tillkommer Honom.

De som förnekar sanningen påstår att de inte skall uppväckas från de döda. Säg:"Vid min Herre och Gud! Helt visst skall ni återuppväckas och då skall ni få veta vad era handlingar [var värda]. Detta är lätt för Gud."

Tro därför på Gud och Hans Sändebud och på det ljus som Vi har uppenbarat [för er]; Gud är väl underrättad om vad ni gör.

Den Dag då Han kallar er till den stora Samlingen, kommer de förmodade vinnarna och förlorarna att byta plats. För dem som trodde på Honom och levde ett rättskaffens liv skall Gud utplåna deras dåliga handlingar och låta dem stiga in i lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid - detta är den stora, den lysande segern.

Men de som framhärdade i att förneka sanningen och påstod att Våra budskap är lögn har Elden till arvedel och där skall de förbli till evig tid - i sanning ett eländigt slut!

INGEN olycka drabbar [er] utan Guds tillåtelse. Gud ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning. - Gud har kunskap om allt.

Lyd Gud och lyd Sändebudet! Om ni vänder honom ryggen [skall ni veta att] det bara åligger Vårt Sändebud att klart framföra det budskap [som anförtrotts åt honom].

Gud - det finns ingen annan gud än Han; låt därför de troende sätta all sin lit till Gud!

TROENDE! Bland era hustrur och era barn kan finnas [de som är] era fiender; var därför på er vakt mot dem! Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, skall Gud visa att] Han är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Era ägodelar och era barn är inte annat än [medel med vilka] Han prövar er; hos Gud väntar en rik belöning.

Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga; lyssna till och lyd [Hans ord]. Och ge åt andra för er själs bästa; det skall gå dem väl i händer som värjer sig för girighetens [frestelser].

Om ni ger Gud ett lån av goda gärningar, skall Han betala tillbaka det med mångdubbla värdet och förlåta era synder; Gud erkänner [Sina tjänares] förtjänster och Han har överseende [med deras brister].

Han känner allt det som är dolt för människor och det som de bevittnar - Han, den Allsmäktige, den Vise.