Showing 1-20 of 30 items.

Alif, Lam, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Na initoron so kitab a da a sangka a madalm on, - a phoon ko Kadnan o manga kaadn.

Ino a di iran tharoon a:"Pimbaas aya o Mohammad?" Kna, ka skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan ka, ka an ka mapakaiktiyar so pagtaw a da a miyakatalingoma kiran a miyamakaiktiyar a miyaonaan ka, ka an siran makakdg ko ontol.

So Allah so miyadn ko manga langit, ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan, sii ko nm a alongan; oriyan iyan na lominiyawaw ko aras sa samporna a kaliyawaw ko domadait on: da a bagian iyo a salakaw Rkaniyan, a Panarigan, go da a Phangongogopan: Ino kano di phananadm?

Tomatakdir ko sogoan a phoon ko langit a phagowitn ko lopa: Oriyan iyan na phamanik sii Rkaniyan, sii ko alongan, a miyabaloy so diyangka iyan a sanggibo ragon ko itongan iyo (giyoto so alongan a qiyamah).

Giyoto man so Matao ko gaib, ago so mapayag, a Mabagr, a Makalimoon;

So miphiyapiya ko langowan taman a inadn Iyan: Go piyakapoon Iyan a kiyaadna Niyan ko manosiya ko lipaw,

Oriyan iyan na biyaloy Niyan so moriyataw Niyan a phoon sa rasa a phoon sa ig a malowig:

Oriyan iyan na inimasad Iyan thaong skaniyan, go inimasok Iyan on so pd ko niyawa a inadn Iyan. Na tiyagoan kano Niyan sa kan´g, go manga kaylay, go manga poso; miyakaytoito a kapphanalamat iyo!

Na pitharo iran:"Ino amay ka zanaw kami ko lopa, ba mataan! a skami na khatago kami dn ko kaadn a bago? Kna, ka siran na so kithoonaan ko Kadnan iran na oongkirn iran!

Tharoang ka a:"Thangan´ng kano o Malakalmawt, a so piyaka kibir rkano, oriyan iyan na sii kano ko Kadnan iyo phamakandoda."

Na o maylaing ka amay ka so manga baradosa a misosondong iran a manga olo iran sa hadapan o Kadnan iran, (matharo iran:)"Kadnan ami, miyakaylay kami, go miyakan´g kami: Na pakakasoya kaming Ka (sa doniya): Ka nggalbk kami sa mapiya: Mataan! a skami na mithomangkd kami."

Na o kabaya Ami, na khibgay Ami dn ko oman i ginawa so toroan rkaniyan: Na ogaid na miyatanto so katharo a phoon Rakn:"Mataan a ipnopno Akn dn ko naraka Jahannam so sabaad ko manga jinn, go so manga manosiya langon."

"Na taami niyo sa sabap ko kiyapakalipati niyo ko kapakambabaratmowa sa alongan iyo wai, mataan! a Skami na piyakalipatan Ami skano na taami niyo so siksa a kakal sabap ko pinggolawla niyo!"

Aya dn a mapaparatiyaya ko manga ayat Ami na so siran a igira a miyaaloy kiran skaniyan, na somondong siran, a khisosodiod, go ithasbik iran so podi ko Kadnan iran, a siran na di siran phmaratabat.

Pkhakalkat so manga kilid iran ko manga igaan, pphamangni siran ko Kadnan iran, sa kalk, ago arap: Go so sabaad ko inibgay Ami kiran na ipphammgay ran.

Na di katawan o ginawa so piyagma a bagian iran a kapipiya ginawa, a balas, sabap ko pinggolawla iran (a manga pipiya).

Ino so taw a aya btad iyan na mapaparatiyaya, ba lagid o taw a aya btad iyan na songklid? Kna a ba siran magizan.

Aya pman a so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na bagian iran so sorga a Jannatol Ma´wah, a tinibaba a darpa sabap ko pinggolawla iran (a manga pipiya).

Na so pman so miyamanongklid, na darpa iran so naraka: Oman iran khadiyatn a kapakaawa iran on, na pakakasowin siran on, go tharoon kiran:"Taami niyo so siksa ko naraka, a so skano na gii niyo to pakambokhagn."