Showing 1-20 of 30 items.

Alif lám mím!

Seslání Písma tohoto - o němž pochyby není - od Pána lidstva veškerého pochází;

oni však říkají:"Sám si to vymyslil!" Ó nikoliv, to pravda je od Pána tvého pocházející, abys varoval lid, k němuž nepřišel před tebou varovatel žádný - snad půjdou po správné cestě.

Bůh je ten, jenž nebesa a zemi i vše, co je mezi nimi, v šesti dnech stvořil a pak na trůnu Svém se usadil. A nemáte kromě Něho ochránce ani přímluvce žádného. Což se nevzpamatujete?

On rozkaz z nebe na zem usměrňuje a ten pak k Němu vystoupí v den, jehož délka - podle počítání vašeho - tisíc let činí.

A tak tomu je - On zná nepoznatelné i všeobecně známé a On mocný je i slitovný;

ten, jenž udělal překrásně každou věc jím stvořenou a člověka nejdříve z hlíny stvořil,

pak potomstvo jeho z kapky vody nicotné učinil

a potom jej vyrovnal a část ducha Svého v něj vdechl;a sluch, zrak i srdce všem vám dal - a přece jak málo jste vděční!

A říkají:"A až zabloudíme kdesi v zemi, což vskutku budeme novým stvořením vzkříšeni?" A přece jen v setkání s Pánem svým nevěří!

Rci:"Anděl smrti, jenž vás na starosti má, vás povolá a potom budete k Pánu svému navráceni!"

Kdybys viděl, jak provinilci klopíce hlavy před Pánem svým volat budou:"Pane náš, viděli jsme a slyšeli jsme; vrať nás na zem a my zbožné skutky konat budeme, neboť nyní jsme o pravdě přesvědčeni."

Kdybychom chtěli, dali bychom duši každé vedení správné, leč nechť uskuteční se slovo Mé:"Věru naplním peklo lidmi spolu s džiny!"

Ochutnejte trestu za to, že jste zapomněli na setkání s tímto svým dnem; My také jsme na vás zapomněli, okuste tedy za skutky své trest nesmrtelný!

Ve znamení Naše pak věří jedině ti, kdož při zmínce o nich na zem padají klaníce se a chválu Pána svého slaví, aniž jsou domýšliví.

Boky jejich se lůžkům vyhýbají, neboť oni Pána svého z bázně i z touhy vzývají, a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají.

Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou za skutky jejich.

Cožpak je věřící roven tomu, kdo je hanebník? Ne, ti rovni si nebudou.

Pro ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, pro ty jsou určeny zahrady útulku jako příbytek za to, co činili,

však těm, kdož nepravosti páchali, těm oheň bude útočištěm. A kdykoliv budou chtít z něho odejít, budou v něj navráceni a řečeno jim bude:"Ochutnejte trest ohnivý, jejž za vylhaný jste měli!"