Showing 1-20 of 182 items.

(Waxaan ku dhaartay) malaa"igta safan.

Iyo tan kaxaysa daruuraha.

Iyo tan akhrida Quraanka.

Ee ilaahiin waa mid (qudha).

Waa Eebaha samooyinka iyo dhulka iyo waxa udhaxeeya, iyo Eebaha qorrax ka soo bixidda.

Annagaa ku qurxinay Samada dhaw quraxda xidiga ah.

Iyo ka dhowrid shaydaan kastoo madax adag.

Mana dhagaystaan jameecada sare, (Malaa"igta) waxaana laga soo tuuraa dhan kasta.

Iyagoo la cryi oo cadaab joogta ah usugnaaday.

Marka laga reebo mid mid dafa hadalka oo uu raaco danab ifi.

Waydii gaalada ma iyagaa ku daran abuuridda mise waxaan abuuray, annagaa ka abuurray dhoobo dhagta.

Waxaadse la yaabtay (beenintooda) iyaguna way jees jeesi.

Marka la waaniyana ma waantooban.

Hadday calaamo arkaana way ku jees jeesaan.

Waxayna dhahaan kani waxaan sixir cad ahayn ma aha.

Waxayna dhahaan ma markaan dhimanno oon carro noqono iyo lafo yaa nala soo bixin.

Ama aabayaalkannagii hore (iyagana malasoocelin).

Waxaad dhahdaa haa waalaydin soo celin idinkoo waliba dullaysan.

Xaaladduna waa uun qaylo kaliya markaas, waxaa soo bixi dadkii oo wax eegi.

Waxayna dhihi gaaladii halaagganaggee kan waa maalintii abaalmarinta.